5 september 2011

Overdracht vergunning; toelichting advocaat

Categorie: Horeca-recht

De wet kent geen algemene regeling voor het overdragen van een vergunning, ook een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning (dus ook een bouwvergunning) kan in beginsel overgedragen worden, bijvoorbeeld aan een koper van het onroerende goed waar de vergunning betrekking op heeft. Er is een onderscheid tussen een zaaksgebonden vergunning en een persoonsgebonden vergunning. Een persoonsgebonden vergunning kan in beginsel niet overgedragen worden. Zo is een horeca-vergunning niet overdraagbaar. De koper van een horecaonderneming moet zorgen dat de (nieuwe) leidinggevende tijdig de horecavergunning op zijn naam krijgt. Hij zal ook volgens de Wet Bibob gescreend worden.

Omgevingsvergunning overdraagbaar

Voor de omgevingsvergunning is in artikel 2:25 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) geregeld dat de omgevingsvergunning overdraagbaar is. Het is een administratieve handeling en in het kader daarvan vindt geen nieuwe toetsing plaats. Dat is alleen anders indien uit de vergunning zou blijken dat deze persoonsgebonden is. Indien een ander dan de aanvrager de vergunning gaat gebruiken, dient de aanvrager (oude vergunninghouder) dit wel te melden aan de bevoegde instantie. Indien derhalve een ander een project gaat uitvoeren dan de vergunninghouder moet dat gemeld worden. Zodra de overdracht van de vergunning een feit is, dan is de opvolgende uitvoerder van het project de vergunninghouder.

Overdragen horecavergunning niet mogelijk

De horecavergunning of exploitatievergunning is persoonsgebonden en is geldig voor onbepaalde tijd. De vergunning is dus niet automatisch overdraagbaar op degene die een horecazaak overneemt, maar moet telkens opnieuw aangevraagd worden. De nieuwe exploitant zal ook een Bibob toets kunnen krijgen alvorens een horecavergunning op zijn naam wordt gezet. Lees daarover: Bibob procedure. Als een horecavergunning op naam van een BV staat kan wel een nieuwe leidinggevende bijgeschreven worden.

Horecavergunning aanvragen bij bedrijfsovername

Voor de aanvraag van een horecavergunning is in ieder geval nodig:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning(aanvraag) genoemde personen;
  • het formulier “verklaring van leidinggevende, door alle leidinggevenden “van de horecazaak” zelf ingevuld en ondertekend.
  • arbeidsovereenkomst;
  • huur- of koopovereenkomst van het horecapand.
  • een verklaring van Sociale Hygiëne van alle personen die genoemd worden in de rechtsvorm (bijvoorbeeld een eenmanszaak of BV) en die in de (vergunning)aanvraag genoemd zijn en van alle leidinggevenden.

Lees ook: sancties handhaving horeca.