16 mei 2013

Overheidsaansprakelijkheid, nadeelcompensatie en planschade

Categorie: Bestuursrecht, Overheidsaansprakelijkheid

 

De overheid kan een vergoedingsplicht hebben  als gevolg van onrechtmatige besluiten  of een vergoedingsplicht voor schade ten gevolge van rechtmatige besluiten. Overheidsaansprakelijkheid is een rechtsgebied dat ligt op het grensvlak tussen bestuursrecht en burgerlijk recht. Aansprakelijkheid kan vastgesteld worden via de bestuursrechter of de burgerlijke rechter. Een advocaat bestuursrecht kan de aansprakelijkheid van de overheid in een concreet geval beoordelen. Nadere toelichting: schadevergoeding overheid.

Artikel 6.1 WRO inzake vergoeding van planschade

Artikel 6.1 WRO behandelt de grond voor planschade welke de burger kan vorderen als hij van mening is dat hij schade lijd door een besluit van de overheid.  Voortaan zullen ook de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo (voorheen de aanlegvergunning) en de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo (voorheen de sloopvergunning op grond van het bestemmingsplan)) als zelfstandige planschadeoorzaken worden aangemerkt.

De  gemeente moet degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden planschade vergoeden. De oorzaak kan een nieuw bestemmingsplan zijn of andere ruimtelijke maatregel of een omgevingsvergunning die schade veroorzaakt. Voor rekening van de aanvrager van de planschadevergoeding:

  • schade in de vorm van een inkomensderving: een gedeelte gelijk aan twee procent van het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade;
  •  schade in de vorm van een vermindering van de waarde van een onroerende zaak: een gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) geeft alleen een processuele regeling ingevoerd worden. De Wns brengt geen wijzigingen in het recht op schadevergoeding door onrechtmatig overheidshandelen, maar uitsluitend procedurele wijzigingen. De wet maakt een einde aan onoverzichtelijke bevoegdheidsverdeling tussen bestuurs- en civiele rechter. Uitgangspunt in de Wns is dat de bestuursrechter en de burgerlijke rechter in beginsel ieder exclusief bevoegd zijn om te oordelen over bepaalde schadezaken.

Een advocaat bestuursrecht kan u toelichten wat de gevolgen van de wetswijziging zijn op het gebied van nadeelcompensatie en planschade. Meer info overheidsaansprakelijkheid.