30 september 2010

Planschade claimen; onze advocaat bespreekt wettelijke bepalingen verzoek planschade

Categorie: Ruimtelijke Ordening

Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) kan een belanghebbende bij de gemeente schadevergoeding vragen, planschade, wanneer hij als gevolg van een bestemmingsplanbepaling een wijziging of een ontheffing van het bestemmingsplan, schade lijdt. Uw advocaat kan dit verzoek voorbereiden en indienen.

Artikel 6.1 WRO noemt de volgende oorzaken die een grond voor vergoeding van planschade kunnen zijn:

a. een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of van een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38;

b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een ontheffing of een nadere eis, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a tot en met d;

c. een krachtens een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 verleende ontheffing;

d. een besluit als bedoeld in artikel 3.10, 3.22, 3.23, 3.27, 3.29, 3.40, 3.41 of 3.42;

e. de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning ingevolge artikel 50, eerste lid, van de Woningwet, onderscheidenlijk artikel 3.18, tweede lid, en artikel 3.20, vijfde lid;

f. een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, voor zover die bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in de artikelen 3.16, eerste lid, onder c, of 3.20, derde lid, onder b, dan wel artikel 44, eerste lid, onder f of g van de Woningwet;

g. een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4.

Verjaringstermijn indienen planschadeclaim

Er is een verjaringstermijn van vijf jaar voor het indienen van een planschadeclaim opgenomen. De claim moet worden ingediend binnen vijf jaar nadat de hiervoor genoemde oorzaak onherroepelijk is geworden.
Ook moet de gemeente tegenwoordig een bedrag van 300 tot maximaal 500 euro in rekening brengen aan degene die een planschadeclaim indient. Wanneer de planschade wordt toegewezen krijgt men het bedrag terug.
Het is raadzaam de schade te laten begroten door een taxateur of planschadebureau. De aanvraag dient immers gemotiveerd te worden. Veel gemeenten hebben een planschadeverordening waarin de procedure is omschreven. De gemeente kan een deskundige benoemen om de planschade te beoordelen.

De wet bepaalt dat de aansprakelijkheid van de overheid is beperkt door een forfaitair eigen risico van 2% van de schade (art. 6.2 WRO). Dat wordt gezien als normaal maatschappelijk risico dat voor rekening van de betrokkene dient te blijven. Dus als uw woning € 1.000.000 waard was en door een wijziging van het bestemmingsplan de woning nog maar € 980.000, dan is de schade van € 20.000 (= 2% van de waarde van de woning), voor uw eigen rekening.