14 mei 2012

Situatie van de huurder bij opzegging huur bij renovatie

Categorie: Huur bedrijfsruimte, Huuropzegging

Verhuurder van een woning of bedrijfsruimte kan de huurovereenkomst opzeggen wegens (eigen gebruik met het oog op) renovatie. Dat is bepaald in artikel 7:220 BW. De regeling geldt zowel voor woonruimte als voor bedrijfsruimte. Indien het meer dan tien woningen of bedrijfsruimten betreft, wordt het voorstel van de verhuurder tot renovatie vermoed om redelijk te zijn indien 70% of meer van de huurders daarmee instemt. Lees ook: opzegging huur winkel.

Verbetering positie huurder bij renovatie

De regeling heeft herhaaldelijk tot discussie geleid. De Tweede Kamer is van mening dat de huurders beter beschermd moeten worden. Om die reden is een wetsvoorstel ingediend om de huurder in geval van renovatie beter te beschermen. Die regeling komt er op neer dat de verhuurder van de bedrijfsruimte eerst na tien jaar de huurovereenkomst op zou kunnen zeggen. Er vindt dan een belangenafweging plaats ten aanzien van de beoogde renovatie. Ook is het de bedoeling dat in de wet wordt vastgelegd dat de huurder een minimum bedrag zal ontvangen voor de verhuis- en inrichtingskosten indien hij het gehuurde dient te verlaten.

Huurverhoging na renovatie woning

Voor huurders die terugkeren na renovatie zal doorgaans gelden dat de prijs verhoogd zal worden naar het dan geldende prijspeil. De verhuurder mag dat doen. De huurder krijgt immers ook na renovatie meer kwaliteit terug in het gehuurde. Ofwel, na renovatie is de huurder een marktconforme huur verschuldigd. Vraag onze advocaat gespecialiseerd in huurrecht vrijblijvend om advies over uw juridische positie.