21 maart 2013

Beroepsfout en schadevergoeding wegens beroepsaansprakelijkheid

Categorie: Procesrecht

In deze zaak is een beroepsfout gemaakt door een advocaat. De advocaat, specialist in vastgoed, wordt benaderd voor het opstellen van een koopoptieovereenkomst. De advocaat is naar het oordeel van de rechtbank tekortgeschoten in de uitoefening van deze opdracht. Dat leidt tot beroepsaansprakelijkheid. Nu de advocaat zijn cliënt niet heeft geadviseerd om een sanctie te bedingen (boetebeding) en geen melding heeft gedaan in de koopoptieovereenkomst van de onderhuur, heeft deze niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Een beroepsfout dus. Van belang hierbij is volgens de rechter dat sprake van ongelijke partijen: de cliënt stond als kleine zelfstandige tegenover een projectontwikkelaar, die deel uitmaakt van een groot, internationaal opererend concern.

Plicht advocaat om informatie in te winnen

De rechtbank stelt voorop dat bij de verkoop van een pand dat wordt verhuurd, het voor de koper, zeker in het geval zoals hier dat hij de panden wil gaan slopen, belangrijk is om op de hoogte te zijn van alle relevante informatie over de huur en eventuele onderhuur. De koper moet hem daarover informeren. In het licht daarvan lag het op de weg van de advocaat, mede ter bescherming van de cliënt tegen aanspraken achteraf van de wederpartij, om de benodigde informatie voor het opstellen van de koopoptieovereenkomst te vergaren en in dat kader daarover voldoende vragen te stellen. In het licht van de informatieplicht van de verkoper en de email van de cliënt dat het te verkopen pand is “verpacht aan een derde” lag het op de weg van de advocaat, mede ter bescherming van de cliënt tegen aanspraken achteraf van de wederpartij, om zijn cliënt te vragen naar eventuele onderhuur. Ook is niet gevraagd om alle relevante documenten omtrent de verhuur van de panden te overleggen.

Aansprakelijkheid door beroepsfout

De advocaat is volgens de rechter tekortgeschoten in de uitoefening van de opdracht nu de klant door de advocaat niet is geadviseerd om een sanctie te bedingen en geen navraag heeft gedaan bij de klant over de onderhuur van het pand en daarvan geen melding heeft gedaan in de koopoptieovereenkomst, heeft de advocaat niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Er zijn geen omstandigheden aangevoerd die aan de toerekening van de beroepsfout in de weg staan. Op grond van artikel 6:74 BW is de advocaat verplicht de schade die de klant daardoor heeft geleden te vergoeden. Niet in geschil is dat de advocaat eveneens aansprakelijk is voor vergoeding van deze schade.

Schade door beroepsfout

Volgens de rechtbank is sprake van een oorzakelijk verband (conditio sine qua non) tussen de verwijten die de advocaat kunnen worden gemaakt en de door de klant geleden schade bestaande uit de lagere koopprijs, rentederving en kosten van rechtsbijstand en tevens dat sprake is van zodanig verband dat deze schade, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de schade, als een gevolg daarvan kan worden toegerekend (artikel 6:98 BW). De rechtbank is van oordeel dat de advocaat de schade moeten vergoeden die de klant heeft geleden door het uitstel van de levering en later de ontbinding van de koopovereenkomst, te weten de lagere koopprijs, de vertragingsschade en de kosten van rechtsbijstand die de klant heeft moeten maken om de onderhuur situatie te beoordelen en daarover te onderhandelen.

Uitspraak is te vinden op rechspraakk.nl; rechtbank Groningen, 27 februari 2013, LJN: BZ4365.