22 december 2015

Advocaat over vaststellingsovereenkomst

Categorie: Bestuursrecht

Vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 BW)

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen zich binden aan een tot een vaststelling leidende beslissing (overeenkomst) over wat tussen hen rechtens geldt of zal gelden om een bepaald geschil of onzekerheid te beëindigen dan wel te voorkomen.
In artikel 7:900 BW is een definitie van de vaststellingsovereenkomst gegeven. Daarin staat (onder meer) het hiernavolgende;
***“Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.”***
Een vaststellingsovereenkomst spruit dus meestal voort uit een bepaalde onzekerheid. Met een vaststellingsovereenkomst binden partijen zich omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt of zal gelden. Zij regelen derhalve hun rechtsverhouding. Dat kan ertoe leiden dat partijen ook het toepasselijke recht kunnen regelen in die vaststellingsovereenkomst.
De strekking van een vaststellingsovereenkomst is meestal om aan een geschil een definitief einde te maken. Daarom nemen partijen in een vaststellingsovereenkomst vaak een finaal kwijtingsbeding op. Eerder schreef ik daar een blog over. Die vindt u [hier](http://www.advocaten-amsterdam.nl/689/finale-kwijting).

### Uitleg van een vaststellingsovereenkomst

Indien partijen steggelen over de interpretatie van bepaalde clausules uit de vaststellingsovereenkomst, dienen die bepalingen te worden uitgelegd. Dat wordt gedaan door middel van het welbekende Haviltex-criterium. Voor de beantwoording van de vraag hoe in een vaststellingsovereenkomst de verhouding van partijen is geregeld en of dit een leemte laat die moet worden aangevuld, komt het er aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen in de vaststellingsovereenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij moet ook de aard en strekking van een vaststellingsovereenkomst worden betrokken.
Jurisprudentie laat zien dat wanneer een vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen professionele partijen en zij zich hebben laten bijstaan door juridische adviseurs, de taalkundige uitleg van doorslaggevende betekenis is.

### Vaststellingsovereenkomst en redelijkheid en billijkheid

Partijen hebben in de vaststellingsovereenkomst vaak de mogelijkheid van ontbinding en (of) vernietiging uitgesloten. Wanneer zulks het geval is en een der partijen kan een afspraak uit de overeenkomst niet nakomen, kan die partij een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid. Het moet dan onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zijn dat een partij zich op de overeenkomst beroept. Let wel, van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid wordt door rechters terughoudend gebruik gemaakt. Tevens is voor de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid alleen plaats wanneer hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit in het concrete geval tot een onaanvaardbare uitkomst zou leiden.

### Advocaat over vaststellingsovereenkomst

Het is van belang dat een vaststellingsovereenkomst zorgvuldig wordt opgesteld. Advocaat over vaststellingsovereenkomst, mr. Rachelle Mourits kan u daarbij assisteren (020 52 10 100)..