16 september 2013

De VvE en machtiging of bezwaarprocedure bij kantonrechter

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

Toestemming van de Vereniging van Eigenaars is bijvoorbeeld nodig voor wijzigingen aan het uiterlijk van het privégedeelte, indien er welstandsaspecten spelen. Ook kan het zijn dat één of meer appartementseigenaars groot onderhoud aan het pand willen plegen en de rest van de VVE dat niet wil. Een appartementseigenaar die iets wil veranderen wat in strijd zou zijn met de splitsingsakte, zal niet makkelijk de kantonrechter kunnen overhalen tot een machtiging. Overigens kan de uitspraak van de kantonrechter wel in strijd zijn met de splitsingsakte en indien geen beroep is aangetekend, bindende kracht krijgen.

Advocaat kan verzoek tot machtiging indien namens appartementseigenaar

De kantonrechter toetst het verzoek op basis van redelijkheid en billijkheid. Dit toetsingskader bevat ook het splitsingsreglement en bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement. Indien de VVE een afspraak heeft gemaakt die afwijkt van de splitsingsakte, dan staat dat niet aan het verlenen van de machtiging door de kantonrechter in de weg. Een verhoging van de bijdrageverplichting is ook vaak een geschil tussen appartementseigenaren. Verhoging van de bijdrageverplichting voor een gedeelte van de appartementseigenaren kan in de weg staan aan de verlening van de machtiging door de kantonrechter.

Wijziging splitsingsakte door vereniging van eigenaars

Soms is het voor de VVE nodig de akte van splitsing te wijzigen. Voor de wijziging van de splitsingsakte moet een redelijke grond zijn. Eén of meerdere appartementseigenaars, die tenminste de helft van het aantal stemmen in de vergadering hebben, kunnen een verzoek indienen bij de kantonrechter voor de machtiging tot wijziging van de akte van splitsing. Het vragen van een machtiging door een appartementseigenaar zal nodig zijn als bij de vergadering van de Vereniging van Eigenaars niet voldoende meerderheid wordt gehaald voor een wijziging van de splitsingsakte. In de vergadering van de VVE dient een meerderheid van 80% van de stemmen gehaald te worden voor een wijziging van de akte van splitsing.

Bezwaar maken bij de rechte tegen besluit Vereniging van Eigenaars

De appartementseigenaar die niet akkoord gaat met de wijziging van de akte kan dit ook aan de rechter voorleggen. Op grond van artikel 5:140b BW heeft de appartementseigenaar die niet akkoord is met de wijziging van de splitsingsakte de mogelijkheid binnen drie maanden een dagvaarding uit te brengen. De appartementseigenaar kan dan vernietiging van het besluit tot wijziging van de akte van splitsing vorderen. Indien de meerderheid niet wordt gehaald in de vergadering, kunnen de appartementseigenaars tenminste de helft van het aantal stemmen vertegenwoordigen binnen een jaar de machtiging tot wijziging van de akte vorderen bij de kantonrechter.

 De advocaat kan besluit VvE laten toetsen aan redelijkheid en billijkheid

Appartementseigenaars kunnen ook nog een beroep doen op artikel 2:8 lid 2 BW, de redelijkheid en billijkheid. Indien een regel die voortvloeit uit de akte van splitsing, de statuten of een reglement, dan wel een besluit in gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, dan kan de rechter de bepaling vernietigen. Geschilpunten die veel voorkomen en te herleiden zijn tot een splitsingsakte, betreffen de breukdelen, kostenverdeling, aandelen in de servicekosten. Bij verdelen van kosten binnen de VVE speelt het Profijtbeginsel een rol. De appartementseigenaar die geen gebruik maakt van de parkeerkelder, wil daar ook niet voor betalen. De keuze die voor de kostenverdeling is gemaakt in de splitsingsakte staat voorop. De kostenverdeling zal redelijk geacht worden als de appartementseigenaar er profijt bij heeft.