23 september 2010

Omgevingsvergunning zou volgens advocaat verbouwen minder omslachtig maken

Categorie: Bestuursrecht

Toelichting advocaat over omgevingsvergunning

Allerlei vergunningen, ten behoeve van bijvoorbeeld bouwen, slopen, milieu- monumenten- en natuurbescherming, tot een zogenaamde omgevingsvergunning samengevoegd. Het gaat dan om activiteiten die voorheen vergunningsplichtig waren onder bijvoorbeeld de Woonwet, de Monumentenwet, de Wet Milieubeheer en de Wet Ruimtelijke Ordening.

Ook de dienstverlening is, als het goed is, verbeterd en versneld; een vergunningsaanvraag kan digitaal worden ingediend (en gevolgd) bij het zogenoemde Omgevingsloket Online en de gemeente dient binnen een wettelijk vastgestelde termijn beslissen op de aanvraag.

Vergunningvrij bouwen

Daarnaast is er sprake van een verruiming van het vergunningvrij bouwen. Volgens het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) neemt het aantal vergunningsplichtige bouwwerken hierdoor met maar liefst 57 procent af.

Ondernemers hebben nu nog maar te maken met een vergunning, een loket, een besluit en een procedure. Als het goed is. Want een kanttekening is er ook te plaatsen. Bij complexe projecten zal het bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig zijn om een ontvankelijke vergunningsaanvraag in te dienen.

Het is de vraag of de Wabo voldoende rekening houdt met de situatie waarbij van tevoren simpelweg nog niet duidelijk is welke aanvragen er precies gedaan moeten gaan worden. Weliswaar bestaat in dat soort gevallen straks nog steeds de mogelijkheid om een aanvraag in delen in te dienen, maar de voordelen van de Wabo (verlaging van de administratieve lasten, kosten en tijdswinst) lijken dan wel te zijn verdwenen.

Het is, zeker bij complexe(re) projecten, al met al verstandig om je van tevoren door een vastgoed advocaat of andere professional in vastgoed te laten adviseren.