23 juli 2014

Advocaat adviseert over agentuurovereenkomst

Categorie: Bestuursrecht

Agentuurovereenkomst

Bij en agentuurovereenkomst komen twee partijen, een principaal en een handelsagent, overeen dat de handelsagent tegen een bepaalde beloning zal bemiddelen bij de totstandkoming van (koop- en verkoop) overeenkomsten van goederen van de principaal.

Verplichtingen van de handelsagent bij agentuur
================================================

De verplichtingen van de handelsagent zijn onder meer de volgende:

Een handelsagent dient de belangen van de principaal met de vereiste zorgvuldigheid te behartigen. Dit betekent onder meer dat de handelsagent verplicht is de principaal alle nodige inlichtingen te verschaffen en meer in het bijzonder de principaal onverwijld in kennis stelt van de overeenkomsten die hij voor de principaal heeft bemiddeld of gesloten;
De handelsagent dient ook verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij zijn taak heeft uitgevoerd;
De agent dient de principaal inlichtingen te verschaffen omtrent de solvabiliteit van derden voor lopende transacties waarvan de handelsagent kennis heeft;
De handelsagent dient een onderzoek te verrichten naar de financiële toestand van de betreffende klant;
Een handelsagent mag geen orders plaatsen bij klanten waarvan hij weet dat de klanten niet zullen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Let op: wanneer de handelsagent voornoemde toch doet zal hij aansprakelijk zijn voor de geleden schade van de principaal.
Wij adviseren om in de agentuurovereenkomst duidelijk en schriftelijk vast te leggen welke verplichtingen de handelsagent heeft. De wettelijke zorgvuldigheidsverplichting van een handelsagent is namelijk vrij algemeen en om eventuele discussies te voorkomen is het van belang om alle rechten en verplichtingen duidelijk vast te leggen.

### Verplichtingen van de principaal

De verplichtingen van de principaal zijn onder andere deze:
De principaal dient redelijkerwijs alles in het werk te stellen teneinde de handelsagent in staat te stellen zijn werkzaamheden deugdelijk te kunnen verrichten;
De principaal dient de handelsagent te informeren over de aanvaarding of afwijzing van de door de handelsagent bemiddelde overeenkomsten. Dit is ook nodig om de provisie van de agent te kunnen berekenen;
De principaal dient de handelsagent te voorzien van de benodigde documenten en informatie over de producten waarvoor de handelsagent ten behoeve van de principaal bemiddelt;
Indien de handelsagent door middel van zijn bemiddelingsovereenkomsten tot stand heeft doen komen, dient de principaal provisie te betalen. Afspraken hierover kunnen gedetailleerd in de agentuurovereenkomst opgenomen worden;
Na beëindiging van een agentuurovereenkomst kan de handelsagent mogelijk aanspraak maken op een klantenvergoeding. Dit recht kan te gelde gemaakt worden wanneer de principaal na het beëindigen van de agentuurovereenkomst nog voordelen genieten van de inspanningen van de handelsagent. Eerder schreef ik een blog over [de wijze waarop zo’n klantenvergoeding berekend kan worden](http://www.advocaten-amsterdam.nl/425/einde-agentuurovereenkomst-wijze-van-berekening-klantenvergoeding). Let op: een klantenvergoeding dient binnen een jaar na het beëindigen van de agentuurovereenkomst gevorderd te worden bij de principaal.

### Advocaat voor agentuurovereenkomst

Het is van belang dat alle rechten en verplichtingen van een handelsagent en principaal nauwkeurig in de agentuurovereenkomst bepaald worden. Het verdient dan ook aanbeveling om een advocaat in te schakelen die kan assisteren bij het opstellen van een agentuurovereenkomst. Mocht u een agentuurovereenkomst willen sluiten of heeft u een geschil naar aanleiding van een gesloten agentuurovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact op met [advocaat mr. Sacha Lang](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/lang).