11 september 2012

Bestuursrecht advocaat kan schorsing vergunning vragen met voorlopige voorziening

Categorie: Bestuursrecht

De bestuursrecht advocaat kan schorsing van een omgevingsvergunning vragen bij de bestuursrechter. Dat kan door middel van een voorlopige voorziening, als ook bezwaar of beroep is ingesteld tegen het besluit waarbij vergunning is verleend door de gemeente. Er kan gevraagd worden om schorsing van de vergunning, maar ook andere voorzieningen kunnen gevraagd worden bij de bestuursrechter.

Kort geding bij bestuursrechter in spoedeisende situatie

Degenen die een dergelijke voorlopige voorziening kunnen verzoeken, moeten belanghebbende zijn in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Vraag een advocaat bestuursrecht of u belanghebbende bent indien u daaraan twijfelt. De voorlopige voorziening kan alleen gevraagd worden indien bezwaar is ingediend of, als al op het bezwaar is besloten, beroep is ingesteld bij de rechtbank of Raad van State.

Schorsing besluit dwangsom of vergunning

De bestuursrechter kan schorsing van het besluit waarbij een vergunning is verleend gevraagd worden. Dat kan gaan om gedeeltelijke of gehele schorsing van het besluit. Het instellen van bezwaar of beroep heeft geen schorsende werking. Dan moet daar apart om gevraagd worden indien een belanghebbende daar belang bij heeft.

Uitspraak kort geding is voorlopige uitspraak

De voorlopige voorziening is een voorlopige maatregel. De bezwaar- of beroepsprocedure loopt immers nog. De uitspraak in deze procedure vervangt de uitspraak van de voorzieningenrechter. Het kan zijn dat een besluit geschorst wordt door de voorzieningenrechter, maar de bodemrechter uiteindelijk toch meent dat het besluit rechtmatig was.

Financiële noodsituatie reden voor voorlopige voorziening

Er moet sprake zijn van onverwijlde spoed, ofwel een spoedeisende situatie, gelet op de betrokken belangen. Dat zal de rechter van zaak tot zaak beoordelen, afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Om allerlei redenen kan sprake zijn van onverwijlde spoed met betrekking tot de betrokken belangen. Bijvoorbeeld als gebouwd gaat worden en dit niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Dus als een onomkeerbare situatie dreigt te ontstaan is de zaak spoedeisend voor de rechter. Er kan sprake zijn van een financiële noodsituatie, gevaar voor continuïteit van een bedrijf, aanzienlijke derving van omzet van een winkel, et cetera.

Ontstaan van onomkeerbare situatie reden voor schorsing vergunning

De spoedeisendheid heeft betrekking op het feit dat uitvoering van werkzaamheden ingevolge een vergunning een onomkeerbare situatie met zich meebrengen. Dat betekent dat gewacht moet worden met het aanvragen van de voorziening indien er een onomkeerbare situatie ontstaat. Indien schorsing gevraagd wordt voor een bouwwerk waarvoor een vergunning is verleend en het bouwwerk is al gebouwd, ontbreekt de spoedeisendheid.

Toetsing rechtmatigheid besluit door voorzieningenrechter

De rechter zal rechtmatigheid van het besluit beoordelen. In het kader van een voorlopige voorziening geeft de rechter een voorlopig oordeel over de rechtmatigheid van het besluit. Er is alleen reden voor het treffen van een voorziening indien de bestuursrechter van oordeel is dat het besluit niet rechtmatig is.

Advocaat bestuursrecht kan tegelijk met bezwaar of beroep voorlopige voorziening vorderen

Er zijn overigens besluiten, veelal milieu besluiten waarvoor geldt dat, indien schorsing wordt gevraagd binnen de bezwaar- c.q. beroepstermijn, dit wel schorsing van het besluit oplevert. Dat geldt ook voor besluiten tot vaststelling, uitwerking of wijziging van een bestemmingsplan of inpassingplan, projectbesluiten, sloopvergunningen, aanlegvergunningen e.d. Met het indienen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Vragen hierover? Mail vrijblijvend je vraag naar onze advocaat bestuursrecht.