19 september 2011

Advocaat verklaart verschil vrijwaringen en garanties in koopcontract en overnamecontracten

Categorie: Bestuursrecht

Vrijwaring en garantie in overnamecontract bij bedrijfsovername

Een overnamecontract heeft altijd vrijwaringen en garanties. Een advocaat is de specialist in het formuleren van vrijwaring en garantiebepalingen. Bij een vrijwaring (indemnity) wordt doorgaans op basis van reeds bekende feiten en omstandigheden een afspraak gemaakt voor het risico dat verband houdt met deze feiten of omstandigheden. Degene die vrijwaart weet duidelijk welke gevolgen hij van bepaalde feiten of gebeurtenissen dient te dragen. Die feiten hoeven dan niet meer bewezen te worden. De gevrijwaarde hoeft alleen maar zijn schade te specificeren. Een tekortkoming of andere inbreuk hoeft niet bewezen te worden.

Garantie in contract van groot belang voor koper

Bij garanties (warranty) worden bepaalde feiten of omstandigheden worden gegarandeerd, dient eerst te worden vastgesteld of sprake is van inbreuk op de garanties. Indien dat zo is dan kan schade gevorderd worden. Het kan bijvoorbeeld bij een overnamecontract gegarandeerd zijn dat alle aandelen stemrecht hebben of niet verpand zijn. De garantie is verstrekt dat de onderneming alle nodige vergunningen heeft.

Verschil garantie en vrijwaring in contract

Een verkoper zal zoveel mogelijk mededelen om garantie te bepreken. Alles wat hij kenbaar heeft gemaakt (via disclosure) is aan de koper bekend en valt niet onder de garantie. Hetgeen niet wordt gegarandeerd aan de koper zal de koper op risico moeten inschatten. Het (negatieve) risico kan in de koopprijs verdisconteerd worden of hij kan een nadere vrijwaring verlangen.

Bij het opstellen van een contract moet een keuze gemaakt worden tussen een garantie of een vrijwaring. Vaak worden milieukwesties en andere kwesties inzake overheidsregelgeving en belastingissues afgedekt met vrijwaringen. Ook situaties of risico’s welke nog niet goed te voorzien zijn, van meer algemene aard, worden met vrijwaringen afgedekt.

Contractsbepalingen bij bedrijfsovername

Het gaat echter niet alleen om de keuze voor een vrijwaring of een garantie in het overnamecontract. Het gaat vooral om de bijkomende bepalingen, bijvoorbeeld het overeenkomen van een minimum en maximum claimbedrag. Een minimum bedrag kan overeengekomen worden alvorens een vrijwaringsclausule in werking treedt. Een maximum bedrag aan kosten of schade waarvoor de verkoper vrijwaring verleend zal voor hem doorgaans belangrijk zijn om een transactie niet negatief te laten uitvallen. Ook de klachttermijn kan nader ingevuld worden, alsmede de plicht om schade te beperken.