21 juli 2022

Hoe houdt u het gezellig in de VvE? Advocaat vastgoed geeft hints voor VvE

Categorie: Bestuursrecht, Vereniging van Eigenaars (VvE)

 

In de splitsingsakte en het van toepassing verklaarde splitsingsreglement is omschreven wat als gemeenschappelijk gezien wordt. Daarbij moet u denken aan bouwmuren, het dak, leidingwerk en dergelijke. maar wat zijn verder de regels en verplichtingen binnen de VvE?

De Vereniging van Eigenaars onder de loep bij VvE-advocaat

De gemeenschappelijke gedeelten dienen door de Vereniging van Eigenaars (VvE) onderhouden en beheerd te worden. De leden van de VVE zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van het gebouw, in het bijzonder de gemeenschappelijke gedeelten.
Het binnenschilderwerk, het buitenschilderwerk, het dak, de gemeenschappelijke C.V.-installatie, trappengangen, galerijen, et cetera. De Vereniging van Eigenaars (VVE) wordt van rechtswege opgericht wanneer het gebouw in appartementsrechten wordt gesplitst. Deze VVE is een rechtspersoon en ook een vereniging. Sinds 1 juli 2008 moet de VVE ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Bevoegdheden van VvE bestuur

De VVE heeft een bestuur. In de statuten van de Vereniging van Eigenaren staat omschreven hoeveel bestuursleden er zijn. De VVE dient ledenvergaderingen te houden, waarin alle eigenaren zijn vertegenwoordigd. De vergadering van de leden zal moeten instemmen met besluiten welke worden voorgelegd, waaronder begroting en kosten voor het komende jaar. Ook dient de jaarrekening van het afgelopen jaar, met daarop aangegeven de uitgaven, goedgekeurd te worden.

Boekhouding VvE moet voldoen aan wettelijke regeling voor Vereniging van Eigenaars

Hoe uw appartementsrecht er exact uitziet, is te zien op de splitsingstekening welke onderdeel uitmaakt van de splitsingsakte. De VVE is wettelijk verplicht om voor het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten een reservefonds te vormen. Dit onderhoudsfonds is nodig voor onderhoud en herstel van gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals het dak, de gevel, fundering, leidingwerk, gemeenschappelijke installaties en dergelijke.

Reservering VvE voor groot onderhoud

Om de hoogte van de reservering vast te stellen, kan een deskundige gevraagd worden een meerjarenplan te maken. Bekijk ook de VVE-onderhoudsmeter om een indicatie te krijgen hoeveel geld er in het reservefonds zou moeten zitten. Bekijk ook deze website van de rijksoverheid over de VvE.

Bij aankoop is het van belang om te controleren of de VVE waar het appartement onderdeel van uitmaakt een dergelijk reservefonds heeft en of de VVE geen schulden heeft. Bij twijfel kunt u een VvE-advocaat vragen u nader te adviseren.

De VVE dient minimaal één keer per jaar te vergaderen. Indien dit niet gebeurt dan is de VVE niet actief. De koper zal nader onderzoek moeten instellen waarom dit het geval is. Een niet-actieve VVE kan duiden op achterstallig onderhoud of interne problemen in de VVE.

De VvE specialist van Blenhim helpt u graag bij VvE issues.