17 januari 2012

Advocaat bestuursrecht: pleidooi voor supermarkt tegen weigering ontheffing zondagopenstelling

Categorie: Bestuursrecht

Vier jaar ontheffing aan slechts 1 supermarkt is onredelijk lang. Bij de overweging de (verlening van de) ontheffing toe te passen voor een supermarkt, had de Gemeente zich ook moeten realiseren dat het hier slechts om twee kandidaten voor een ontheffing gaat. Twee grote supermarkten die op nog geen 50 meter van elkaar gevestigd zijn. Bij dergelijke supermarkten is de concurrentie over en weer groot. Dat betekent dat indien één van deze supermarkten het alleenverkooprecht op zondag krijgt, het concurrentienadeel voor de ander zeer groot is. Daar hoef je geen economie voor gestudeerd te hebben. Het volledige nadeel komt namelijk bij deze supermarkt terecht. En dat is wat hier gebeurd is. De Gemeente had toch ook kunnen voorzien dat in een kleine gemeenschap met slechts twee concurrenten dit een enorm nadeel op zou leveren?

Meer supermarkten open op zondag?

Een alternatieve methode had toen ook redelijk geweest. Dat toont het concept beleid waar de gemeente nu mee komt wel aan.
Ook het beginsel van proportionaliteit is in deze zaak ver te zoeken en maakt de besluiten onredelijk. Een roulatiesysteem, waarbij om beurten de ontheffing het ene jaar aan de ene supermarkt en het ander jaar aan de andere wordt toegekend, komt veel meer tegemoet aan dat beginsel.
Ik nodig u dan ook van harte uit om uw jurisprudentie op dit punt nader te nuanceren en aan te geven waarom deze gemeente niet in redelijkheid tot de besluiten kon komen, althans deze onvoldoende zijn gemotiveerd.

Geen eerlijke procedure verdeling vergunningen supermarkt

Daarmee wordt hopelijk het gemeentebestuur gestimuleerd uitgebreider te motiveren hoe en op welke wijze de ontheffing wordt toegepast. Op dezelfde wijze dat thans bij toepassing van de toerismebepaling dient te geschieden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft onder meer in een uitspraak inzake Dirk van den Broek in Sassenheim (LJN: BL 9683) bepaald:
dat aan de besluitvorming met betrekking tot de toekenning van een schaarse ontheffing onder meer uit oogpunt van rechtszekerheid zware eisen dienen te worden gesteld. In dat opzicht schieten beide besluiten waar het hier om gaat, tekort. Er is amper sprake van een motivering.

Ontheffing opening supermarkt op zondag ligt gevoelig

Ook in de uitspraak inzake Roosendaal van 11 november 2011 (AWB 11/395) vond u een ontheffing van een jaar redelijk. Ook daar ging het om een ontheffing die voor het eerst werd verleend. De gemeente had nog geen ervaring met zondagsopenstelling. Dat geldt hier ook. Die redenering volgend is een ontheffing van vier jaar te vergaand en onredelijk waarbij rekening is gehouden met de korte termijnontwikkelingen. Die waren er zeker ten tijde van het bestreden besluit waar het hier om gaat, aangezien de winkeltijdendiscussie zowel in de media als in de politiek volop gaande was. Ook in dat opzicht is het besluit onvoldoende gemotiveerd en is geen rekening gehouden met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit is een gedeelte van mijn pleidooi. Ik merk dat in sommige gemeente de zondag openstelling nog steeds speelt. De reden daarvoor zijn begrijpelijk. Aan de andere kant is er ook behoefte bij consumenten om op zondag naar de supermarkt te kunnen.