26 mei 2015

Aftrekmogelijkheden op de transitievergoeding

Categorie: Arbeidsrecht

Op de transitievergoeding kunnen kosten in mindering worden gebracht. De recente publicatie van het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding verschaft hier duidelijkheid over. In het besluit wordt een onderscheid gemaakt tussen transitiekosten en inzetbaarheidskosten. Het besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Transitiekosten

Transitiekosten zijn kosten die worden gemaakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. De kosten zien op activiteiten en inspanningen bij dreigend ontslag. Het doel van deze kosten is om de werkeloosheid te voorkomen of te verkorten. Ze zijn gericht op de transitie van werknemers van werk-naar-werk. Voorbeelden zijn:

  • Kosten voor (om)scholing
  • Kosten voor outplacement
  • Het hanteren van een langere opzegtermijn dan de wettelijke of contractuele opzegtermijn, zodat werknemers langer vanuit een baan kunnen zoeken naar een nieuwe baan.

Inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die de bredere inzetbaarheid van de werknemer bevorderen tijdens de arbeidsovereenkomst. De inzetbaarheidskosten mogen enkel in mindering worden gebracht als zij zijn gemaakt voor activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Deze kosten dienen bijvoorbeeld niet gerelateerd te zijn aan een opleiding die relevant is voor de uitoefening van de eigen functie. Het zijn dan geen inzetbaarheidskosten meer. Voorbeelden zijn:

  • Kosten voor een niet-werkgerelateerde (talen)cursus
  • Kosten voor een cursus persoonlijke ontwikkeling
  • Kosten voor een managementcursus, terwijl de werknemer op het moment van volgen geen zicht heeft op een dergelijke functie bij het bedrijf van de werkgever. Als de werknemer bij dezelfde werkgever toch een managementfunctie gaat vervullen, mogen deze kosten niet langer worden afgetrokken.

Voorwaarden voor het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten

Schriftelijke overeenstemming

De werkgever en de werknemer moeten schriftelijke overeenstemming bereiken over de transitie- of inzetbaarheidskosten die op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht. De specificatie van de kosten door de werkgever en de instemming van de werknemer dienen te worden gegeven voordat de kosten gemaakt worden.

Kosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de werknemer aan wie de transitievergoeding verschuldigd is

De kosten moeten gemaakt zijn door de werkgever die ook de transitievergoeding verschuldigd is. Bij opvolgend werkgeverschap kunnen de kosten die een vorige werkgever heeft gemaakt niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding die de opvolgende werkgever moet betalen. Tevens moet de werknemer daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de voorziening.

Geen loonkosten

Loonkosten mogen niet van de transitievergoedingen afgetrokken worden. Als een werknemer tijd heeft besteed aan het volgen van een opleiding of cursus tijdens werktijd, mogen deze loonkosten niet in mindering worden gebracht.

Redelijke verhouding kosten en doel

De kosten moeten redelijk zijn in verhouding tot het doel van de maatregelen. Hierbij wordt gelet op het maatschappelijk gebruik. De kosten mogen niet buitensporig hoog zijn.

Tijdsverloop

Tijdsverloop speelt bij de transitiekosten geen rol, omdat de transitiekosten worden gemaakt aan het einde van het dienstverband. Het tijdsverloop tussen het treffen van de maatregel en het moment van het einde van de arbeidsovereenkomst is beperkt.

Bij de inzetbaarheidskosten speelt het tijdsverloop wel een rol, omdat deze kosten tijdens de arbeidsovereenkomst worden gemaakt. Alleen de kosten die binnen vijf jaar voor het einde van het dienstverband zijn gemaakt, komen voor aftrek in aanmerking.

Opzegtermijn en vrijstelling van arbeid

Loonkosten voor de werkgever die verbonden zijn aan het in achtnemen van een langere opzegtermijn, kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Vereist is dat de werknemer tijdens deze periode vrijgesteld is van het verrichten van alle arbeid. De werknemer kan zich op deze manier volledig richten op het vinden van een andere baan.

Conclusie

Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding beoogt het bevorderen van meer werk-naar-werk transities en een bredere inzetbaarheid van werknemers. Het besluit biedt de mogelijkheid aan werkgever en werknemer om gespecificeerde afspraken te maken over de transitie- en inzetbaarheidskosten die in mindering gebracht kunnen worden op de transitievergoeding. Per geval zal bekeken worden of aan de voorwaarden van het besluit is voldaan en of de kosten in mindering gebracht kunnen worden op de transitievergoeding.

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben over de berekening van de transitievergoeding, dan kunt u contact opnemen met Blenheim advocaten.