2 oktober 2022

Afwijking van het bestemmingsplan

Categorie: Bestemmingsplan

Afwijken van de bestemming kan de gemeente ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo in samenhang met artikel 4.1 Bijlage II van het Bor. Daarmee heeft de gemeente de bevoegdheid om omgevingsvergunning te verlenen voor gebruik in strijd met een in het bestemmingsplan neergelegde bestemming. Die afwijking van het bestemmingsplan dient echter voldoende gemotiveerd te worden in het besluit . Zo blijkt uit de uitspraak van 20 december 2011, Rechtbank Dordrecht, ECLI:NL:RBDOR:2011:BV0167. Bij de beslissing om vrijstelling of ontheffing te verlenen van de geldende bestemming moet zijn gemotiveerd waarom de ontwikkeling in planologisch opzicht aanvaardbaar is en dat moet blijken van een afweging van de met die ontwikkeling gemoeide belangen. In deze zaak wilde de gemeente een grootschalig recreatief aanbod ontwikkelen op het in geding zijnde bedrijventerrein. Lees ook: vergunning wijziging bestemmingsplan.

Ruimtelijke aanvaardbaarheid toetsen bij op moment beslissing vaststelling bestemming

Het betoog van het college over planologische aanvaardbaarheid in de zaak ABRvS 9 april 2014 ECLI:NL:RVS:2014:1238 slaagt niet. Het college had naar het oordeel van de Afdeling ook de ruimtelijke aanvaardbaarheid van activiteiten tijdens de algemene introductiedagen bij de beoordeling van de omgevingsvergunning dienen te betrekken. Deze toetsing kan niet pas later plaatsvinden in het kader van een evenementenvergunning. Hiertoe overweegt de Afdeling dat een evenementenvergunning ingevolgde de APV in het bijzonder is ingegeven uit het oogpunt van handhaving van de openbare orde, en geen toetsingskader vormt voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het betrokken evenement. De Afdeling herhaalt hiermee hetgeen eerder is overwogen in bijvoorbeeld de uitspraak). Lees ook: gedogen gemeente.

Voldoende belangenafweging bij vaststellen bestemmingsplan

In die zaak van van 24 december 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:2561) ging het om een bouwplan voor een evenementencomplex. Het van toepassing zijn van het Activiteitenbesluit milieubeheer neemt niet weg dat het uit een oogpunt van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de evenementenhallen noodzakelijk kan zijn ten aanzien van het aantal en het soort evenementen per jaar en het maximum aantal bezoekers regels op te nemen in het plan. Uit de uitspraken van de Afdeling van 5 januari 2011 in zaak nr. 200904136/1/R3, van 16 februari 2011 in zaak nr. 200903724/1/R3 en van 13 juli 2011 in zaak nr. 201008514/1/M3 volgt dat met betrekking tot een evenemententerrein het op de weg van de planwetgever ligt om onder meer ten aanzien van het aantal evenementen per jaar, het soort evenementen en het maximum bezoekersaantal regels te stellen, indien dat uit een oogpunt van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een evenemententerrein op een bepaalde locatie van belang is.

Afwijking bestemmingsplan en goede ruimtelijke ordening

In de zaak van ABRrS woensdag 22 oktober 2014, 201307222/1/R3 ging het om de bouw van twee schietbomen met kogelvangers. Het plaatsen van schietbomen stond niet als zodanig is bestemd in het bestemmingsplan. Derhalve moest ontheffing van het bestemmingsplan verleend worden door het college. De raad in redelijkheid de aanduiding “specifieke vorm van sport – schutterij” kunnen toekennen aan het perceel. Maar daartoe diende de raad wel een ruimtelijke afweging te maken. Het is aan de gemeenteraad om op basis van recente planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen bestemmingen voor gronden vast te stellen of af te wijken van ene geldende bestemming.

Lees ook mijn blog Wijziging bestemming horeca of detailhandel.