28 december 2023

Afwijken van de bestemming in het omgevingsplan, hoe werkt dat vanaf 1 januari 2024?

Categorie: Omgevingswet, Omgevinsgplan, Ruimtelijke Ordening

Afwijking van het omgevingsplan is mogelijk om een bouwplan mogelijk te maken of de gebruiksfunctie van een gebouw te wijzigen. Ook bij herbestemming om een gebouw een nieuwe functie te geven is dat een optie. Bijvoorbeeld van bijgebouw naar woning, of van bedrijfsruimte naar logiesverhuur, of de bestemming kantoor naar woningen.

2 methoden om af te wijken van geldende bestemming

Er zijn twee mogelijkheden om af te wijken, te weten:

  1. een afwijking die in het omgevingsplan zelf is geregeld (binnenplanse afwijking);
  2. een buitenplanse afwijking die wordt vergund in het belang van ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’;

Hoe vraag je afwijking van een omgevingsplan aan?

De aanvraag van de afwijking gaat via het Omgevingloket ook wel OLO genoemd.  Daarmee wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van de geldende bestemming Er kan alleen wijziging van een bestemming aangevraagd worden maar er kan ook meer aangevraagd worden, zoals een bijvoorbeeld aanpassing van de bebouwing. Dat kan ook los van elkaar. Voor bouwtechnische (vergunningplichtige) wijzigingen moet separaat een vergunning aangevraagd worden. Iedere aanvraag dient voorzien te zijn van alle relevante gegevens zoals kadastrale gegevens, tekening van de bestaande situatie en nieuwe situatie, etc. Het college van de gemeente moet elk bouwplan op zijn eigen merites beoordelen. Het is ook mogelijk bij die aanvraag aan te vinken dat u vooroverleg wenst. Dan kan op basis van een schetsplan  getoetst worden of uw bouwplan enige kans maakt voor bestemmingswijziging.

Afwijking van de bestemming door wijzigingsbevoegdheid in het omgevingsplan

Het is dus van belang om eerst in het omgevingsplan zelf te kijken of er een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen of een andere vorm van binnenplanse afwijking. Een omgevingsplan kan de mogelijkheid bevatten om via een omgevingsvergunning af te wijken van de regels van het bestemmingsplan. Alle plannen zijn op de website van Omgevingsloket digitaal te raadplegen.  Alle  bestemmingsplannen zijn op 1 januari 2024 opgegaan in het Omgevingsplan van de gemeente.
Indien een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan is opgenomen, dan dient daartoe een aanvraag voor afwijking van het omgevingsplan ingediend te worden bij B&W. Dat betekent dat in ieder geval tekeningen van de bestaande situatie en de beoogde situatie gemaakt moeten worden. Een aanvraag kan online ingediend worden.

Vooroverleg met gemeente over afwijking van bestemmingsplan

Alvorens een aanvraag voor afwijking van het bestemmingsplan in te dienen, kan het zinvol zijn vooroverleg te voeren. Voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning kan de aanvrager eerst in overleg gaan met de gemeente die de aanvraag moet beoordelen. Dat heet vooroverleg. Dat scheelt ook vergunningkosten (leges) die (veel) hoger zijn bij een volledige aanvraag omgevingsvergunning. Als u in het Omgevingsloket bij de aanvraag of melding kiest voor vooroverleg kan de gemeente meekijken in de gedane aanvraag/melding. Tijdens het vooroverleg toetst u samen de haalbaarheid van uw plannen. Voor het vooroverleg kunnen kosten in rekening gebracht worden (leges). Als vooroverleg via Omgevingsloket online niet mogelijk is, dan kunt u het beste contact opnemen met degene die bevoegd is het vooroverleg te doen.

Kruimelgeval als grond voor afwijking van de bestemming

Als het dus gaat om afwijking van het bestemmingsplan die minder ingrijpend is, dan zou de kruimelgevallenregeling toegepast kunnen worden. Dat zou per 1 januari in een beleidsregel van de gemeente opgenomen kunne worden. Dat zou ook onder voorwaarden toegestaan kunnen worden. Maar dat kan bij iedere gemeente anders geregeld zijn. Doorgaans is bijvoorbeeld sprake van een kruimelgeval in de volgende situaties:

  • het plaatsen van bijgebouwen;
  • een dakkapel aan de voorzijden;
  • een dakopbouw;
  • een dakterras, en dergelijke.

Wijziging bestemming met een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’

Bij het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning worden verleend, indien met een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er sprake is van een afwijking van het omgevingsplan in het belang van ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Voor 2024 werd een goede ruimtelijke onderbouwing genoemd. Soms is de bestaande functie van een gebouw, bijvoorbeeld kantoor, niet meer realiseerbaar, maar is gebruik als wonen wellicht een goede optie. Voor een dergelijke afwijking van het bestemmingsplan is een goede onderbouwing noodzakelijk. Er mag ook geen strijd zijn met geen hogere regelgeving zoals het Bkl of een verordening. Door de afwijking van het geldende omgevingsplan en de wijziging van het gebruik kan er bijvoorbeeld meer parkeerdruk ontstaan, maar ook kan sprake zijn van geluidsoverlast, minder privacy, aantasting natuurwaarden, schaduwwerking, vermindering woongenot buren, etc. . Dat soort kwesties dienen op voorhand besproken en toegelicht te worden in de ruimtelijke onderbouwing. In de ruimtelijke onderbouwing moeten alle stedenbouwkundige randvoorwaarden goed gemotiveerd worden en waarom de beoogde nieuwe situatie planologisch aanvaardbaar wordt geacht.

Tijdelijke afwijking van omgevingsplan

Een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan kan soms ook een oplossing bieden. Er kan een omgevingsvergunning kan worden verleend voor het tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan, voor een termijn van ten hoogste tien jaar. Zo werd bijvoorbeeld een tijdelijke vergunning voor zonnepanelen verleend voor 10 jaar (zie uitspraak zonneakker). In het Omgevingsplan, het Bal of Bkl kan bepaald zijn dat het feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat de vergunde activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Het gebeurt bijvoorbeeld ook bij tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten of seizoenarbeiders. In dat geval kan bijvoorbeeld aan een gebouw tijdelijk de gebruiksfunctie ‘logies’ toegekend worden. Of een tijdelijke winkelvestiging wegens een groot bouwproject. Ook hier geldt dat een dergelijke tijdelijke afwijking goed onderbouwd moet worden met een plan, bijbehorende tekeningen en een toelichting waaruit blijkt dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan, waaronder brandveiligheid.

Het team Omgevingsrecht van Blenheim adviseert u graag.