3 december 2012

Algemene voorwaarden in Nederland en Duitsland; uw advocaat adviseert

Categorie: Algemene voorwaarden

Over de toepasselijkheid van Allgemeine Geschäftsbedingungen omschrijft § 305 Abs. 2 BGB:

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss

1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist und

2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.

Overhandiging van de Allgemeine Geschäftsbedingungen van te voren of bij het sluiten van de overeenkomst levert naar Duits recht derhalve geen verplichting op. Dit is een wezenlijk verschil met het Nederlandse recht. Het directe gevolg is dat algemene voorwaarden (waarop Duits recht toepasselijk is) minder snel voor vernietiging in aanmerking komen dan in Nederland. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt als u met een Duitse partij contracteert.

Nederland kent daarnaast een zwaardere informatieverplichting op grond van art. 6:233 j° 6:234 BW.Meestal is een terhandstelling daarvoor vereist. Indien de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden in Nederland is vastgesteld (ik verwijs daarvoor naar de reguliere bepalingen omtrent aanbod en aanvaarding), moet worden bezien of er voldaan wordt aan de informatieverplichting. Bij gebreke van een correcte terhandstelling, zou het zomaar zo kunnen zijn dat de algemene voorwaarden vernietigd kunnen worden op grond van art. 6:233 BW.

Ter zake dienstverlening geldt dat volgens art. 6:230b sub 6 BW op de dienstverlener in de ruime zin van art. 6:230a BW de verplichting rust om de algemene voorwaarden bepalingen aan de afnemer ter beschikking te stellen. Sinds de implementatie van de Dienstenrichtlijn (pbEU L 376/6) d.d. 28 december 2009 dient men immers een onderscheid te maken tussen enerzijds gebruikers van algemene voorwaarden die dienstverrichter zijn en anderzijds gebruikers die dat niet zijn.

Bij het sluiten van internationale overeenkomsten is het voorts belangrijk om te bepalen of het Weens koopverdrag (CISG) toepasselijk is en afdeling 6.5.3. BW betreffende algemene voorwaarden überhaupt van toepassing is, zulks gelet op art. 6:247 BW. Let u daar niet op, dan kan dat vervelende consequenties hebben.

Algemene voorwaarden blijft een voedingsbodem voor procedures en geschillen. Meestal komt een toetsing aan deze voorwaarden pas aan bod als het onheil al is geschied. Daarom is het van cruciaal belang dat er tijdig en goed naar uw voorwaarden wordt gekeken. Blenheim heeft veel ervaring op dit gebied en kan u desgewenst van een op maat gesneden advies voorzien.