22 december 2015

Appartementsrechten en de VvE

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

De Vereniging van Eigenaars komt tot stand indien een gebouw (of stuk grond) wordt gesplitst in appartementsrechten. Dit geschiedt bij notariële akte. Die notariële akte moet worden ingeschreven bij het Kadaster.

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een aandeel in de zaak die gesplitst is en geeft het exclusieve recht om het privégedeelte waar het appartementsrecht betrekking op heeft, te gebruiken. Naast dit exclusieve appartementsrecht krijgt de appartementseigenaar ook een aandeel in het gemeenschappelijke eigendom dat bij de splitsing ontstaat.

Hoe werkt een VvE?

Iedere appartementsrechteigenaar is van rechtswege lid van de VvE. De VvE kan de gezamenlijke eigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen en zij ziet toe op nakoming van verplichtingen die voor appartementsrechteigenaars jegens elkaar voortvloeien. De VvE is een rechtspersoon. Dat betekent dat de VvE besluiten kan nemen en zelfstandig naar buiten toe kan optreden en overeenkomsten kan aangaan. Sinds 1 januari 2010 dienen alle Verenigingen van Eigenaars te zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Splitsingsreglement

In het splitsingsreglement worden de rechten en plichten zoals die gelden voor de individuele appartementseigenaren geregeld. In het splitsingsreglement staat bovendien vermeld hoe de VvE vergadert en met hoeveel stemmen een besluit in de VvE goedgekeurd wordt. Meestal hanteert de betreffende vereniging van eigenaren daarvoor een modelreglement uit 1953, 1973, 1983, 1992 of 2006, afhankelijk van het jaar van ontstaan van de splitsing in appartementsrechten. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat er aanvullingen op de bepalingen van de modelreglementen worden gemaakt. In het splitsingsreglement zijn in ieder geval regelingen opgenomen over het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen. Lees ook: vernietiging besluit VvE.

Vergadering van eigenaars

Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars, welke geldt als het belangrijkste orgaan van de VvE. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.

De vergadering benoemt zowel een voorzitter van de vergadering als een bestuur. Het bestuur beheert de middelen der vereniging en draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering en van de eigenaars.

Bijdrageplicht in de VvE

Elke appartementseigenaar is verplicht om bij te dragen in de kosten die op grond van het reglement voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen. Deze bijdrageplicht is voor iedere appartementseigenaar gelijk, tenzij in het regelement een andere verhouding is aangegeven.

Heeft u een vraag over VvE recht? Neem dan contact op met een gespecialiseerde VvE recht advocaat van advocatenkantoor Blenheim.