15 september 2011

Een relatiebeding met boeteclausule

Categorie: Bestuursrecht

Voorbeeld relatiebeding met boeteclausule

  1. Het is de werknemer verboden gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van het dienstverband zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever:

    a. werkzaam te zijn ten behoeve van bedrijven of personen die op het moment van beëindiging van de overeenkomst cliënt zijn van werkgever, dan wel gedurende twee jaren voorafgaand aan deze beëindiging cliënt van de werkgever of een daarmee gelieerde onderneming zijn geweest (hierna “relaties”), op welke wijze dan ook, direct of indirect, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet;

    b. de sub a bedoelde relaties direct of indirect in zijn eigen of in het belang van derden te benaderen, teneinde hen te bewegen de relatie met werkgever of een daarmee gelieerde onderneming te beëindigen ten behoeve van een concurrent, of zichzelve. De werknemer dient zich in het algemeen te onthouden van iedere activiteit die de relatie tussen de werkgever en haar relaties in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden;

    c. Het sub a en b gestelde is niet van toepassing indien het relaties betreft die door werknemer zelve zijn geacquireerd.

  2. Het is de werknemer verboden gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van het dienstverband met werkgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever werknemers van werkgever te bewegen hun arbeidsovereenkomst met werkgever te beëindigen, teneinde op welke wijze dan ook te concurreren met werkgever.

  3. Indien werknemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel handelt, zal hij, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW aan werkgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een niet voor rechtelijke matiging of compensatie (zijdens werknemer) vatbare boetesom verbeuren ten bedrage van vijf maal het laatst geldende bruto maandsalaris van de werknemer en een bedrag van € 1.000,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt nadat deze zich het eerst heeft voorgedaan, onverminderd het recht van de werkgever om, daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.