15 januari 2021

Arbeidsrecht: de wijzigingen per 1 januari 2021

Categorie: Arbeidsrecht

Transitievergoeding

Jaarlijks wordt de maximale hoogte van de transitievergoeding bijgesteld. Voor 2021 is de maximale hoogte gesteld op € 84.000,– of een bruto jaarsalaris (indien hoger).

Daarnaast kan sinds 1 januari 2021 een compensatie worden aangevraagd voor de transitievergoeding die is betaald aan werknemers in verband met bedrijfsbeëindiging veroorzaakt door pensioen of overlijden van een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). Voor een compensatie van de transitievergoeding wegens pensioen is vereist dat de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd daadwerkelijk heeft bereikt of op korte termijn (6 maanden) zal bereiken. Ook is vereist dat minimaal voor één werknemer een ontslagvergunning is verkregen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen, bedrijfsbeëindiging. 

Minimumloon

Ieder jaar wordt het minimumloon geïndexeerd. Voor 2021 is het minimumloon (voor werknemer van 21 jaar en ouder) vastgesteld op € 1.684,80 bruto per maand.

Onbelaste reiskostenvergoeding

In 2020 mochten werkgevers de vaste reiskostenvergoeding onbelast ook aan werknemers (blijven) uitbetalen in geval van thuiswerken, ondanks het feit dat deze reiskosten niet daadwerkelijk werden gemaakt. Deze regeling blijft geldig tot tenminste 1 februari 2021. Voorwaarde hiervoor is dat deze reiskosten wel al voor 13 maart 2020 aan werknemer werden uitbetaald.

Pensioen payrollwerknemer

Payrollwerknemers hebben vanaf 1 januari 2021 recht op een adequate pensioenvoorziening. Van een adequate pensioenvoorziening is kortgezegd sprake als de regeling gelijk is aan de pensioenregeling van de werknemers met een gelijke of gelijkwaardige functie, in dienst van de onderneming waarvoor de payrollwerknemer werkzaamheden verricht (inlener). De payrollwerkgever zal zelf een pensioen voor haar werknemers moeten afsluiten indien niet zal kunnen worden aangesloten bij de pensioenregeling van de inlener of sector. 

Hoge WW-premie bij overwerk

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Hierin is onder meer een regeling opgenomen met betrekking tot de WW-premiedifferentiatie, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een hoge en een lage WW-premie. Voor werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste urenomvang is in principe een lage WW-premie verschuldigd. Deze premie kan worden bijgesteld van het lage tarief naar het hoge tarief indien de werknemer in een jaar meer dan 30% van de arbeidsomvang aan overuren heeft gewerkt. Er is besloten om in 2020 en 2021 geen bijstelling van het lage tarief naar het hoge tarief toe te passen, omdat in sommige sectoren noodgedwongen veel moet worden overgewerkt veroorzaakt door de coronacrisis.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ is onder meer een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken zonder dat een fiscale strafheffing wordt geheven over de ontslagvergoeding (Regeling Vervroegde Uittreding “RVU-heffing”) die wordt overeengekomen. Dit is een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing en zal gelden van 1 januari 2021 tot 31 december 2025. Als gevolg hiervan kunnen oudere werknemers de mogelijkheid krijgen drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken.

Daarnaast wordt in de wet voorzien in verruiming van de mogelijkheden om fiscaal verlof te sparen. Werknemers krijgen de mogelijkheid maximaal 100 weken fiscaal gefaciliteerd vakantieverlof en compensatieverlof op te sparen, in te zetten op ieder gewenst moment in de loopbaan (bijv. ook voorafgaand aan het pensioen).

De datum van inwerkingtreding van bovengenoemde wet is nog niet bekend maar zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 van toepassing worden.

Contact

Heeft u naar aanleiding van voorgaande vragen, neemt u dan gerust contact op met onze advocaten van het team Arbeidsrecht