29 september 2010

Filmauteursrecht en de rechten van de producent

Categorie: Auteursrecht

Op 14 juli 2010 heeft de Rechtbank Zwolle uitspraak gedaan in een zaak van een producent tegen een cameraman over een door hen gemaakte documentaire. De producent werd als zodanig vermeld op de film en had diverse rekeningen betaald. Zij stelde dat zij naast maker ook als producent van de film moest worden aangemerkt. In die hoedanigheid zou zij het exclusieve recht hebben gekregen het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De cameraman betwistte dit door te stellen dat hij zijn apparatuur, kennis, vakmanschap en arbeid zonder financiële tegenprestatie had ingebracht en dat partijen een productiebedrijf beoogden op te zetten. De rechtbank heeft uitgesproken dat er sprake was van een gedeeld auteurs- en producentschap.

Wie is volgens de Auteurswet maker en producent van een film?

De producent van het filmwerk is de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de totstandbrenging van het filmwerk met het oog op de exploitatie daarvan. Om als producent te worden aangemerkt is er echter meer nodig dan alleen optreden als financier van een film.

Als makers van een filmwerk worden in beginsel aangemerkt de natuurlijke personen die tot het ontstaan van het filmwerk een daartoe bestemde bijdrage van scheppend karakter hebben geleverd. Tot de makers worden bijvoorbeeld gerekend de schrijvers van het draaiboek en de dialogen, regisseurs en cameralieden.

Wie beslist wanneer de film gereed is en vertoond mag worden?

De producent beslist wanneer het filmwerk vertoningsgereed is. De makers worden geacht aan de producent het recht overgedragen te hebben om het filmwerk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Aan de producent komt het recht toe de film te vertonen.