10 augustus 2018

Autoriteit persoonsgegevens int dwangsommen wegens niet voldoen aan inzageverzoek persoonsgegevens

Categorie: Bestuursrecht

Autoriteit persoonsgegevens int EUR 48.000 aan dwangsommen wegens niet voldoen aan inzageverzoek persoonsgegevens

Daags na mijn blog over het feit dat de AP, om haar handhavingstaak te kunnen uitvoeren meer mankrachten heeft aangesteld volgde op 9 augustus het bericht dat de AP voor EUR 48.000 aan dwangsommen heeft geïnd bij Theodoor Gilissen Bankiers (TGB) omdat zij niet (tijdig) in alle bescheiden inzage hadden gegeven aan een klant die daarom verzocht.

Het inzageverzoek was gebaseerd op het toenmalige artikel 35 Wbp, maar dit recht bestaat ook onder artikel 15 van de AVG. De verzoeker vroeg om een afschrift van chatberichten, gewisseld tussen hem en zijn accountmanager bij TGB en een afschrift van een interne instructie van het hoofd van de Interne Audit Dienst van TGB. Deze zaak kende echter al een aardige voorgeschiedenis. Zo lag er al een vonnis van de rechtbank die inzage aan de verzoeker op basis van de Wbp had afgewezen. Verzoeker stelde vervolgens een verzoek tot handhaving in bij de AP.

Handhavingsverzoek

De AP heeft het handhavingsverzoek vervolgens toegewezen. Volgens TGB had de verzoeker geen recht op afschriften van stukken en was zij niet gehouden om interne analyses en de vastlegging van beraadslaging aan de verzoeker te overleggen. Er was immers door de rechtbank al een afwijzend vonnis gewezen. Daarnaast zou de verstrekking een onevenredige inspanning van TGB vergen.

Misbruik van recht?

Volgens TGB maakte de verzoeker misbruik van het recht op inzage. In de civiele procedure was het inzage verzoek namelijk al afgewezen. Volgens de rechtbank was voldoende aannemelijk geworden dat de verzoeker met zijn verzoek niet beoogde om zich van de juistheid en de rechtmatigheid van de verwerking van zijn persoonsgegevens te vergewissen, maar had zijn inzage een ander doel dat niet door de Wbp beoogd werd, namelijk om stukken in handen te krijgen die hij in de onderliggende bodemprocedure tegen TGB wilde gebruiken. Daarnaast merkte TGB op dat zij volgens de Wbp niet gehouden is om interne analyses en de vastlegging van beraadslaging aan de Verzoeker te moeten overleggen. TGB had echter in haar geheel nog geen overzicht gegeven van de bij haar aanwezige gegevens van de verzoeker. Door nu, via een verzoek tot handhaving door de AP alsnog te bewerkstelligen dat inzage moet worden verleend, staat het volgens TGB vast dat de verzoeker het inzagerecht met een ander onrechtmatig doel gebruikt.

De reactie van de AP

De AP was echter bij het geschil waarin vonnis was gewezen zelf geen partij. Enkel TGB en de verzoeker waren partij. Daarom gaat van de beslissing van de rechtbank voor de AP geen bindende kracht uit. Het AP oordeelt vervolgens dat een verzoek tot inzage niet kan worden afgewezen omdat eenmaal middels een inzageverzoek verkregen gegevens tevens voor een ander doel – bijvoorbeeld een civielrechtelijke procedure – kunnen worden gebruikt. Daarnaast geldt dat de AP, gelet op het algemeen belang dat met handhaving is gediend, in het geval van een overtreding in beginsel gehouden is om handhavend op te treden. De AP heeft in dat kader een eigen verantwoordelijkheid bij het toezicht op de naleving van de Wbp, en ook daarom bestaat er geen verplichting voor haar om zich gelet op het vonnis terughoudend op te stellen.

Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving zal de AP, in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift, in de regel van haar handhavende bevoegdheid gebruik moeten maken. De AP geeft TGB twee maanden de tijd om alsnog volledige inzage te verschaffen in de gegevens van de verzoeker. Voor elke week dat TGB dit niet doet legt zij een dwangsom op van 12.000,- euro per week (tot max 60.000).

De verstrekking van de gegevens

TGB legt vervolgens een overzicht van de persoonsgegevens over. De verzoeker geeft op verzoek van de AP zijn reactie op het overzicht en geeft hierbij gemotiveerd aan dat het overzicht op een aantal punten onvolledig is. Om de volledigheid van het overzicht en daarmee de uitvoering van de last onder dwangsom te kunnen beoordelen, heeft de AP op het kantoor van TGB een onderzoek ter plaatse uitgevoerd.

De AP stelt na onderzoek vast dat het overzicht inderdaad onvolledig is, omdat bij het opstellen daarvan de verwerking van persoonsgegevens van verzoeker in twee documenten niet is betrokken. De AP concludeert dat er geen reden was om af te zien van het mededelen van de informatie uit deze twee documenten en geeft vervolgens aan dat deze moeten worden aangevuld. TGB had echter niet (tijdig) voldaan aan het besluit van de AP en verbeurde een dwangsom over de periode van 4 volledige weken. Hiermee hebben zij dwangsommen verbeurd ter hoogte van EUR 48.000,00.

Privacy-advocaat in Amsterdam

Heeft u meer vragen over de AVG, boetes of de bevoegheden van de Autoriteit Persoonsgegevens, neem dan vrijblijvend contact op met de Blenheim Privacydesk.