20 februari 2018

AVG voorbereidingen

Categorie: Privacyrecht

Het recht op privacy is een grondrecht. Daarom wordt de bescherming van een persoon als uitgangspunt genomen. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt zal zich aan de verplichtingen uit de privacyregelgeving moeten houden. De AVG treedt in mei 2018 in werking waarmee de oude Wbp komt te vervallen.

Persoonsgegevens

Het begrip persoonsgegeven is ruim. Het gaat niet alleen om namen, adressen en telefoonnummers, maar ook om foto’s, videobeelden, gegevens waardoor je iemand kan “tracken” en IP adressen.

Wijzigingen onder de AVG

Een belangrijke wijziging onder de AVG is dat organisaties moeten kunnen aantonen dat zij de beginselen uit de privacyregelgeving naleven (“accountability”). Die plicht kan goed worden nageleefd door een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. Voor sommige organisaties is het ook verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming te benoemen. Dat is eveneens nieuw.
De vereisten aangaande het veilig bewaren van persoonsgegevens en de meldplicht van datalekken is aangescherpt. Er zal bijvoorbeeld een strak beleid voor datalekken en de melding daarvan moeten worden opgesteld. Tevens krijgen personen van wie de gegevens worden verwerkt, extra rechten. Denk aan het recht om gegevens over te dragen en het recht om vergeten te worden.

Van groot belang is dat alleen gegevens verwerkt mogen worden indien dat noodzakelijk is.
Er mogen niet méér persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk om het doel van die verwerking te bereiken. Als werknemer hoef je bijvoorbeeld niet de gegevens van de partner door te geven wanneer het uitsluitend voor het doel van salarisadministratie is.

Autoriteit Persoonsgegevens; informatie

Een register voor verwerkingsactiviteiten kan dienen om te voldoen aan de “verantwoordingsplicht”.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar website duidelijke stappenplannen en een handboek van de AVG gepubliceerd waarin u informatie kunt vinden.
De website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Advocaten privacyrecht

Bel Blenheim Advocaten en vraag naar de privacydesk
Deze privacy advocaten kunnen u adviseren over de verplichtingen die op u rusten en te nemen maatregelen zodat uw organisatie compliant is.