25 maart 2013

Benoeming van een statutair directeur

Categorie: Arbeidsrecht

Anders dan een gewone werknemer, heeft een statutair directeur van een vennootschap zowel een vennootschapsrechtelijke als arbeidsrechtelijke band met de onderneming. Vereiste voor het bestaan van de vennootschapsrechtelijke band en om aldus als bestuurder te worden aangemerkt, is dat de bestuurder op juiste wijze is benoemd.

Bevoegdheid tot benoeming van een statutair directeur

De bevoegdheid tot benoeming van een bestuurder bij een gewone vennootschap is voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders (“AVA”), behoudens bij de benoeming van de eerste bestuurder(s) van de vennootschap. Benoeming van de eerste bestuurder(s) van de vennootschap geschiedt bij de akte van oprichting.

Van belang is dat de bestuurder is benoemd en dat van deze benoeming een AVA besluit voorhanden is. Niet vereist is dat dit besluit schriftelijk moet zijn vastgelegd. In verband met een eventuele bewijspositie verdient dit echter wel aanbeveling. Immers op grond van verklaringen of van gedragingen van de vennootschap, kan een bestuurder zich bij het ontbreken van een besluit niet beroepen op het vertrouwensbeginsel. Uit de inschrijving in het register van de kamer van Koophandel kan geen benoeming worden afgeleid.

Bij een structuurvennootschap dient de bestuurder in plaats van door de AVA door de Raad van Commissarissen (“RvC”) te worden benoemd.
Wel dient de RvC de AVA in kennis te stellen van de voorgenomen benoeming.

Wet Bestuur en Toezicht over statutair directeur

Met de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht die per 1 januari 2013 in werking is getreden, is het mogelijk geworden een one tier board in te stellen. Bij een one tier board-structuur (monistisch bestuursmodel) hebben zowel de bestuurders als de commissarissen zitting in het bestuur, in plaats van een separate Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij een two tier board-structuur. Bij een one tier board benoemt de AVA zowel de uitvoerende als de niet uitvoerende bestuurders. Bij een structuurvennootschap benoemen de niet uitvoerende bestuurders de uitvoerende bestuurders.

Met de inwerkingtreding van de wet Bestuur en Toezicht is het niet meer mogelijk met de bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De band tussen een bestuurder van een beursvennootschap zal voortaan worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht. Daarnaast zal er nog wel een vennootschapsrechtelijke band bestaan.

Van belang bij bestuurders van beursvennootschappen is dat hierop de Nederlandse Corporate Governance Code (“Code”) van toepassing is. Op grond van deze Code kan een bestuurder van een beursgenoteerdevennootschap slechts voor de periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Herbenoeming voor een zelfde periode is daarna mogelijk. Overigens merk ik wel op dat de Corporate Governance Code geen dwingend recht voorschrijft, maar slechts soft law betreft.

Advies advocaat over benoeming van een statutair directeur

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft over benoeming van de statutair bestuurder, adviseren wij u graag.