6 mei 2012

Beroepsfout accountant? Update advocaat over beroepsaansprakelijkheid

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht

De klant van de accountant liep een subsidie van € 500.000,– mis. De accountant werd aansprakelijk gehouden. De advocaat van de accountant voerde met succes aan dat tussen het handelen van de accountant en de schade in de vorm van misgelopen subsidie geen causaal verband bestaat.

Subsidie werd aan de opdrachtgever verleend onder opschortende voorwaarde dat aanvrager met schriftelijke stukken zou aantonen dat deze het gehele project kunt financieren. De accountant heeft alleen een presentatie opgesteld met prognoses ten aanzien van het NedCoal-project en een exemplaar van deze presentatie overhandigd aan EQnomics. Hij heeft verder geen technische kennis van de materie. Er zijn onvoldoende stukken overgelegd waaruit bleek dat het project te financieren was. Daarmee kwam de subsidieverlening te vervallen, aangezien deze door het niet vervullen van de voorwaarde geacht wordt nooit bestaan te hebben.

Intrekking subsidie door beroepsfout?

Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was aan alle betrokkenen, ook de opdrachtgever, bekend dat het experimentele technologie betreft. Dat wellicht –  EQnomics heeft hierover geen concrete stellingen betrokken- lucratieve toepassing van het procedé niet mogelijk is gebleken, was een aan EQnomics, naar zij ook erkent, tevoren bekend risico. Niet in te zien valt wat het belang in dit opzicht zou kunnen zijn van eventuele beweringen van de accountant, van wie EQnomics toegeeft geweten te hebben dat hij niet over technische expertise beschikte.

Van een risicodragende investering is op deze wijze geen sprake. De aanwending van de uit de Licentie-overeenkomst gegenereerde middelen was een zaak van [Y], waarover EQnomics geen zeggenschap had en die haar niet aanging. Zelfs als de accountant onrechtmatig zou hebben gehandeld kan een niet voorziene aanwending van die middelen geen schade ten gevolge van die onrechtmatige daad opleveren, aldus de rechter.

Accountant niet aansprakelijk volgende rechter

Van een professionele partij als EQnomics kon volgens de rechtbank worden verwacht dat zij niet zonder meer afging op mededelingen van een registeraccountant als het ging om dit soort technische aspecten, ongeacht de inhoud van die mededelingen en de status van de accountant en zijn kantoor. De rechter oordeelt dan ook dat er geen rechtens relevant verband bestaat tussen een eventuele onrechtmatige daad van de accountant als door EQnomics gesteld en de schade, voortvloeiende uit de betaling van de eerste termijn van € 500.000,= onder de Licentieovereenkomst.

Uitspraak aansrakelijkheid accountant LJN: BW4615, Rechtbank Rotterdam d.d. 2-5-2012.