1 oktober 2012

Beroepsfout en beroepsaansprakelijkheid; voorbeelden advocaat

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht

Een geval waar een advocaat een beroepsfout maakte: de advocaat heeft nagelaten te trachten de in de vennootschaps-overeenkomst genoemde boetebedragen bij de tegenpartij te claimen. Daarnaast heeft gedaagde 1 pas op 15 december 2005 gereageerd op de brief van d.d. 13 september 2004, waardoor het voortbestaan van de onderneming onmogelijk is geworden. Deze beroepsfouten vormen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de klant althans een onrechtmatige daad, waardoor de klant schade heeft geleden. Deze schade dient te worden gefixeerd op het bedrag van de boete als genoemd in artikel 15, derde lid, van de vennootschapsovereenkomst. LJN: BR4168, Rechtbank Rotterdam, [29-06-2011].

Niet incasseren verbeurde dwangsommen beroepsfout; verjaring

Door de tegenpartij verbeurde dwangsommen blijken gedeeltelijk verjaard te zijn. De opdracht aan de advocaat omvat hier mede het bewaken en het zo nodig stuiten van de verjaringstermijn. Wanneer de advocaat meent dat de cliënt de dwangsom-sanctie beter als drukmiddel in de onderhandelingen met de tegenpartij gebruikt dan werkelijk dwangsommen te incasseren, behoort de advocaat uitdrukkelijk deze keuze en met name het verstrijken van de verjaringstermijn met de cliënt te bespreken. De schade, welke de cliënt door deze fout lijdt, is te stellen op het bedrag van de gederfde dwangsommen en de daarover gederfde vertragingsrente (NJ 1996, 310).

Beroepsfout advocaat: beroepstermijn laten verlopen

In zaken waarin door een gemachtigde niet tijdig beroep in ingesteld of ander rechtsmiddel is aangewend geld de navolgende maatstaf. Voor de beantwoording van de vraag of, en zo ja, in welke mate, de cliënt als gevolg van die fout schade heeft geleden, in beginsel moet worden beoordeeld hoe op de vordering of het rechtsmiddel had behoren te worden beslist, althans dat het te dier zake toewijsbare bedrag moet worden geschat aan de hand van de goede en kwade kansen die de cliënt zou hebben gehad indien de vordering of het rechtsmiddel tijdig zou zijn ingesteld (vgl. HR 24 oktober 1997, LJN ZC2467, nr. 16384, NJ 1998, 257).

Foute instructie advocaat aan deurwaarder; dwangsommen mis gelopen

In de zaak van de Rechtbank Rotterdam van 21 februari 2007, NJF 2007, 178 ging het om teruggave van verhuurde vrachtwagens n.a.v. een kort geding vonnis. De advocaat van de verhuurder verzuimd de deurwaarder correct te instrueren. De deurwaarder had in het exploit een adres dienen te specificeren waar de zaken waar het om ging (voertuigen) afgegeven moesten worden. dat er causaal verband bestaat tussen de schade van de cliënt tot een bedrag van € 35.000 en de fout van de maatschap van advocaten. Aldus werden geen dwangsommen verbeurd waar de klant dacht recht op te hebben als het vonnis in kwestie correct was betekend. De rechtbank is van oordeel dat er causaal verband bestaat tussen de schade van de verhuurder tot een bedrag van € 35.000 en de fout van de advocaat.

Uitsluiting aansprakelijk ingeschakelde derde niet geaccepteerd bij beroepsaansprakelijkheid

In deze uitspraak bepaalde de rechter dat de rechtsbijstandsverzekeraar aansprakelijk is voor de fout van een door hun ingeschakelde advocaat (LJN: BD7591, 30-01-2008, Rechtbank Amsterdam). “De rechtsbijstandsverzekeraar had als belangenbehartiger van de verzekerde eerder de juiste civielrechtelijke of bestuursrechtelijke weg had kunnen en moeten bewandelen. Dit betekent dat de rechtsbijstandsverzekeraar naar het oordeel van de rechtbank niet heeft gehandeld zoals een redelijk handelend en bekwaam rechtshulpverlener betaamt. Nu sprake is van een toerekenbare tekortkoming, is de rechtsbijstandsverzekeraar aansprakelijk voor de schade die verzekerde als gevolg hiervan lijdt. Wanneer een rechtsbijstandsverzekeraar er voor kiest advocaten in te schakelen, houdt de rechtsverhouding tussen de rechtsbijstandsverzekeraar en de verzekerde (de rechtsbijstand zoekende) in zijn algemeenheid mede in, dat de rechtsbijstandsverzekeraar supervisie dient te houden op deze advocaten.” Uitsluiting van aansprakelijk voor een ingeschakelde advocaat wordt door de rechter niet geaccepteerd. Die bepaling uit de algemene voorwaarden wordt onredelijk bezwarend geacht. De rechtsbijstandsverzekeraar is aansprakelijk fout van een door hun ingeschakelde advocaat. Lees ook: schadevergoeding beroepsaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van een advocaat is doorgaans beperkt in algemene voorwaarden. Dat is in de verhouding advocaat en cliënt volkomen gebruikelijk.