13 februari 2014

Beslag leggen door advocaat

Categorie: Beslagrecht

Als ondernemer kunt u op verschillende wijzen geconfronteerd worden met een relaties die een vordering niet (willen) betalen. Het kan zijn dat u een vordering hebt op basis van niet nakoming (wanprestatie) of onrechtmatige daad (bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid).

Er zijn dan verschillende mogelijkheden om betaling af te dwingen. Om zekerheid te krijgen dat een vordering wordt betaald, is een vaak gebruikt (druk)middel het leggen van beslag. Nog voordat de rechter een oordeel heeft geveld over uw vordering, kunt u aan de rechtbank vragen of er beslag gelegd mag worden gelegd.

Dat wordt conservatoir beslag genoemd (bewarend beslag).

Beslag: advocaat kan verlof voor beslaglegging vragen

Voor het leggen van beslag moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Naast de in de Wet opgenomen vereisten, is de beslagsyllabus van groot belang.

In het verzoekschrift tot beslaglegging moet worden aangegeven op welke basis er sprake is van een vordering en bovendien moet het verzoek deugdelijk zijn onderbouwd (bijvoorbeeld met bewijsstukken). Het kan namelijk zijn dat degene waar u beslag bij wil leggen, een reden heeft om niet te betalen. De debiteur zou zich bijvoorbeeld op het standpunt kunnen stellen dat de geleverde goederen gebrekkig zijn of dat de geleverde goederen niet geheel aangekomen zijn. Of als u een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid heeft, kan de betreffende bestuurder stellen dat hem geen verwijt valt te maken.

Als de rechtbank het verlof tot het leggen van beslag heeft verleend en u laat vervolgens beslag leggen, dan kan de debiteur het beslag weer opheffen in een zogenaamd kort geding. De debiteur kan ook op andere wijze zekerheid bieden, bijvoorbeeld door het stellen van een bankgarantie.

Als de advocaat het verzoekschrift indient, zal de wederpartij vrijwel nooit van te voren worden gehoord door de rechtbank en verleent de rechtbank vaak dezelfde dag nog toestemming om beslag te leggen. Dat is anders bij het leggen van loonbeslag, waarbij de werknemer moet worden opgeroepen door de rechtbank.

Beslag kan huis of goederen gelegd worden

Een vaak gehoorde vraag bij het leggen van beslag is op welke goederen beslag kan worden gelegd. In principe kan op bijna alles beslag worden gelegd, als het maar toekomt aan de debiteur / uw wederpartij. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op de inventaris, op onroerende zaken (panden, huizen) maar ook op bijvoorbeeld vorderingen. Zo is het mogelijk om beslag te leggen op huurpenningen. Als u bijvoorbeeld weet dat uw wederpartij een huurder heeft, dan kunt u beslag leggen op datgene wat de huurder verschuldigd is aan uw wederpartij (dit wordt een derdenbeslag of beslag onder derden genoemd) De huurder is dan verplicht om de huurpenningen iedere maand onder zich te houden. Dat kan voor uw wederpartij tot problemen leiden, nu deze inkomsten mist.

Het is natuurlijk ook mogelijk om op een bankrekening beslag te leggen.

Iemand met een bankrekening met een batig saldo heeft veelal een vordering op de bank waar beslag op gelegd kan worden.

Risico’s van beslaglegging

Het leggen van beslag wordt vaak gebruikt als drukmiddel. Het kan natuurlijk erg vervelend zijn als er bijvoorbeeld beslag moet worden gelegd juist op het moment dat het salaris moet worden betaald of dat er een belangrijke transactie speelt. Uw wederpartij zal dan beslagen willen voorkomen en wellicht snel aan de onderhandelingstafel komen. Het komt bijvoorbeeld ook voor dat er beslag gelegd wordt op een woning als dat te koop staat. Dan zal de verkoper van de woning dit beslag er zo snel mogelijk af willen hebben. Niet in de laatste plaats omdat in de hypotheekvoorwaarden van de bank vaak staat dat beslag een reden kan zijn voor opzegging van de hypothecaire geldlening.

Beslagleggen is echter ook risico nemen. Als het beslag namelijk ten onrechte gelegd blijkt te zijn, dan kunt u als beslaglegger aansprakelijk zijn. Het is dan wel vaak de vraag wat precies de schade is van de wederpartij, maar het is goed hier door een advocaat goed te laten informeren.

Beslag onder derden en verplichting verklaring van de derde

Het is dus ook mogelijk, zoals ik besprak, om beslag te leggen onder een derde. Daarbij moet de derde (bijvoorbeeld de huurder) verklaren wat hij of zij verschuldigd is aan de wederpartij. Dit wordt een zogenaamde derdenverklaring genoemd. Het is erg belangrijk om deze derdenverklaring juist en correct in te vullen. De wet stelt namelijk bepaalde eisen aan de inhoud van die verklaring en indien u daar niet aan zou voldoen, dan kunt u in het ergste geval zelfs veroordeeld worden tot betaling van datgene wat de wederpartij moet betalen. Uw advocaat kan u daar meer over vertellen.