3 november 2014

Beslag op aandelen

Categorie: Bestuursrecht

Beslag op aandelen

Op 10 maart 2014 is er namens B executoriaal beslag gelegd op alle aandelen die A blijkens het handelsregister zou bezitten in een BV. B wenst vervolgens over te gaan tot executoriale verkoop van de aandelen. A en de B.V. verzetten zich hiertegen. Zij voeren aan dat het beslag geen doel heeft getroffen omdat A op 1 maart 2013 alle aandelen in het kapitaal van de BV ten titel van certificering heeft overgedragen aan een stichting, waardoor A niet kan worden gedwongen aandelen te verkopen die hij niet bezit.
B verweert zich door te stellen dat A de aandelenoverdracht niet aan hem, als derde die daarvan onkundig was, kan tegenwerpen op grond van het bepaalde in artikel 25 lid 1 van de Handelsregisterwet. Dit artikel bepaalt dat op een feit dat door inschrijving of deponering bekend moet worden gemaakt, tegenover derden die daarvan onkundig waren geen beroep kan worden gedaan zolang deze inschrijving of deponering niet heeft plaatsgevonden. De rechtbank oordeelt echter dat de overdracht zelf geen feit is dat moet worden ingeschreven in het handelsregister; slechts het feit dat er een enig aandeelhouder is moet op grond van artikel 22 lid 1 sub e van het Handelsregisterbesluit worden ingeschreven. De bescherming van onkundige derden in de Handelsregisterwet mist hier dan ook toepassing. De rechtbank wijst de vordering van B tot verkoop van de aandelen af.
Dit laat echter onverlet dat B als onkundige derde wel op inschrijvingen in het handelsregister mag afgaan en in die zin terecht heeft getracht beslag te leggen op de aandelen. De rechtbank ziet daarom aanleiding om, ondanks het afwijzen van de vordering, A en de BV hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten.

### Advocaat vennootschapsrecht over beslag op aandelen

Het laten leggen van beslag op aandelen kan van groot belang zijn, indien u een vordering op een vennootschap en/of individu wilt verhalen. Let er daarbij dus wel op of een beslag op aandelen doel heeft getroffen en nog belangrijker dat u een beslag laat leggen, voordat u een procedure start. Dit om te voorkomen dat, zoals in onderhavig geval, de aandelen gedurende de procedure worden verkocht en geleverd aan een andere partij, waardoor ten tijde van het leggen van het beslag op de aandlelen, de aandelen niet meer tot het vermogen van de debiteur behoren.

Indien u vragen heeft over beslag op aandelen, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met onze advocaat ondernemingsrecht, ook gespecialiseerd in het leggen van beslag op aandelen en incasso van vorderingen.