15 mei 2013

Handhaving verzoeken tegen illegale activiteit

Categorie: Bestuursrecht, Handhaving

Een natuurlijk persoon is een belanghebbende indien hij een eigen, persoonlijk, objectief bepaalbaar belang heeft dat rechtstreeks bij het besluit betrokken is. Dat kunnen ook buren en omwonenden zijn. Ook een bedrijf kan belanghebbende zijn bij handhaving. De gemeente kan bijvoorbeeld een last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete of last onder dwangsom opleggen. Een advocaat bestuursrecht kan u hier meer over vertellen.

Afstandscriterium bij verleende bouwvergunning

M.b.t. een bouwvergunning: volgens vaste jurisprudentie is ten aanzien van ruimtelijke besluiten, zoals het verlenen van een bouwvergunning, de enkele omstandigheid dat iemand eigenaar of bewoner van het naastgelegen perceel is, voldoende om diegene als belanghebbende aan te merken. (ABRS 27 maart 2002, AB 2002/189) De belanghebbendheid van anderen dan bewoners van aangrenzende percelen is afhankelijk van de aard en inhoud van het bestreden besluit.

Afstandscriteria bij verleende kapvergunning

M.b.t. een kapvergunning: Een persoonlijk rechtsreeks belang wordt bij een besluit over een kapvergunning behoudens enkele uitzonderingen in de jurisprudentie niet meer aanwezig geacht bij een ruimtelijke scheiding van meer dan 300 meter. (ABRS 17 september 2003, AB 2004/229). Regels over kappen van bomen kunnen verschillen per gemeente.

Afstandscriteria zijn ruimer bij verleende milieuvergunning

M.b.t. milieuvergunning: ten aanzien van milieuvergunningen (omgevingsvergunning met milieuaspecten) geldt dat iemand die binnen een straal van ongeveer 300 meter van de inrichting woont waar het besluit op ziet altijd als belanghebbende wordt aangemerkt. Milieu is in het geding als het bijvoorbeeld gaat om stank, lawaai, trillingen, uitstoot van gassen, vee, mest, installaties, e.d. Een advocaat bestuursrecht kan toetsen of u als belanghebbende kwalificeert. Op een afstand van 400 meter werd ook een belanghebbende gehonoreerd bij een varkenshouderij. Ook een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan belanghebbende zijn en bezwaar aantekenen of om handhaving verzoeken.

Geen algemeen afstandscriterium voor belanghebbende in de rechtspraak

Een algemeen criterium op welke afstand een belanghebbende moet wonen om als belanghebbende te worden aangemerkt is in de jurisprudentie niet bepaald. Het hangt altij van de specifiek feiten of omstandigheden af of een betrokkene belanghebbende is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als u hierover een vraag heeft, stel die dan gerust aan onze advocaat bestuursrecht.