2 juli 2015

Wanneer is een besluit van de VvE nietig of vernietigbaar?

Categorie: Bestuursrecht

Wanneer is een besluit van de VvE nietig of vernietigbaar?

Op grond van artikel 2:14 BW is een besluit van een rechtspersoon nietig wanneer de inhoud in strijd is met de Wet of statuten.

Op grond van artikel 2:15 BW is een besluit van een rechtspersoon vernietigbaar, indien:

  • de totstandkoming in strijd is met de Wet of statuten;
  • het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid;
  • of het besluit in strijd is met een reglement.

    Voor besluiten van de VVE geldt naast boek 2 ook boek 5. In artikel 5:129 BW worden statuten gelijkgesteld met een splitsingsakte en wordt onder reglement verstaan het huishoudelijk reglement.

    Indien de totstandkoming van een besluit van de VvE dus strijdig is met de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement is het besluit dus vernietigbaar. Indien de inhoud van een besluit van de VvE strijdig is met de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement is het besluit nietig. .Een fundamenteel totstandkomingsgebrek, zoals het niet voldoen aan de quorumeis, leidt overigens wel tot nietigheid van het besluit en niet tot vernietigbaarheid.

Wat is de termijn voor inroeping van nietigheid, dan wel vernietiging?

Op grond van artikel 5:130 BW dient een verzoek tot vernietiging van een besluit te worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit.
De termijn van een maand geldt niet bij nietigheid. Nietige besluiten komen namelijk in het geheel niet rechtsgeldig tot stand. Iedere appartementsrechteigenaar kan zich op ieder moment beroepen op de nietigheid van een besluit.

Heeft u een vraag over VvE-recht? Neem dan vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde VvE-recht advocaat van advocatenkantoor Blenheim 020 521 01 00, mr. M.L. van Kleef.