26 juni 2014

Wijzigen bestemming horeca of detailhandel

Categorie: Vergunningen

Ontheffingen van het bestemmingsplan worden verleend door middel van een omgevingsvergunning. Alle vormen van vrijstelling c.q. ontheffing van het bestemmingsplan dienen via een dergelijke omgevingsvergunning aangevraagd te worden, ook de aanvraag voor het wijzigen van een bestemming in horeca of detailhandel. Het voordeel hiervan is dat de activiteiten die samenhangen met het bouwen en/of het gebruik waarvoor ontheffing van het bestemmingsplan noodzakelijk is in één keer met deze aanvraag om een omgevingsvergunning aangevraagd kunnen worden.

Gronden voor wijziging bestemmingsplan in Wabo

In artikel 2.12 van de Wabo staat een aantal mogelijkheden opgesomd om een afwijking van het bestemmingsplan te kunnen realiseren.

  1. De eerste mogelijkheid die wordt genoemd is de oude “binnenplanse” ontheffing op grond van artikel 3.6 lid 1.c Wro. En het gaat dan om het verlenen van een ontheffing op grond van een mogelijkheid in het bestemmingsplan zelf is opgenomen. Een dergelijke zogenaamde binnenplanse vrijstelling of wijzigingsbevoegdheid is als bij het opstellen van het bestemmingsplan door de gemeente zelf meegenomen en zal in voorkomende gevallen de eerste aangewezen weg zijn om te benutten.
  2. De tweede mogelijkheid die artikel 2.12 van de Wabo biedt is het zogenaamde kruimelgeval. In de bij algemene bij maatregel van bestuur aangewezen gevallen kan ontheffing van het bestemmingsplan worden verleend. Dit zijn dus gevallen die op voorhand door de wetgever zijn aangewezen om in aanmerking te komen van een ontheffing van het bestemmingsplan.
  3. De derde mogelijkheid van artikel 2.12 van de Wabo is het oude projectbesluit op het op basis van het artikel 3.10 Wro. Deze mogelijkheid wordt benut als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en een motivering van het besluit een goede ruimtelijke ordening bevat.

Wijziging bestemmingsplan: reguliere procedure of uitgebreide voorbereidingsprocedure?

In de eerste twee genoemde gevallen kan de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo worden gevolgd, in de laatste twee gevallen dient de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor de omgevingsvergunning doorlopen te worden.

Tijdelijke afwijking van bestemmingsplan

Daarnaast bestaat op grond van artikel 2.12 lid 2 Wabo een omgevingsvergunning worden verleend voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan.