3 januari 2014

Herziening bestemmingsplan

Categorie: Bestuursrecht

Advocaat ruimtelijke ordening over vernieuwen bestemmingsplan

Voor de plannen die vóór 1 juli 2003 onherroepelijk zijn geworden per 1 juli 2013 een nieuw bestemmingsplan of een beheersverordening te zijn vastgesteld. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen plannen die op grond van artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn vastgesteld en plannen die vóór de inwerkingtreding van de Invoeringswet Wro op grond van artikel 10 Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting of enige andere wettelijke bepaling werden geacht bestemmingsplannen te zijn in de zin van de WRO.

Bestemmingsplan van vóór 2003 moet vervangen zijn

Als sprake is van een plan als bedoeld in artikel 10 van de WRO dat vóór 1 juli 2013 onherroepelijk geworden, dan dient er voor 1 juli 2013 een nieuw bestemmingsplan of een nieuwe beheersverordening te zijn vastgesteld. Het plan hoeft dan nog niet in werking te zijn getreden. Indien voor 2013 niet aan de actualiseringsplicht voldaan, dan blijft een dergelijk bestemmingsplan geldig, maar vervalt de bevoegdheid van gemeenten om leges te heffen (artikel 3.1 lid 4 Wro).

Oud plan vervallen; gemeente kan alleen toetsten aan bouwverordening

Ook kan sprake zijn van een plan, regeling of regeling dat vóór de inwerkingtreding van de Invoeringswet Wro op grond van artikel 10 Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting of enige andere wettelijke regeling werd geacht een bestemmingsplan te zijn in de zin van de WRO: bijvoorbeeld onder van de Woningwet 1901 tot stand gekomen uitbreidingsplannen, komregelingen en rooilijnvoorschriften. Bij een dergelijk (oud) plan, dan geldt daarvoor dat deze plannen op 1 juli 2013 vervallen (zie artikel 9.3.2 Invoeringswet Wro). Indien er voor die gebieden nog geen nieuw bestemmingsplan in werking getreden of geen beheersverordening vastgesteld, dan geldt aldaar geen planologisch regime meer. Het gevolg daarvan is dat aanvragen om omgevingsvergunning nog slechts kunnen worden getoetst aan de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening, terwijl ongewenst gebruik niet voorkomen kan worden.

Actualiseringstermijn bestemmingsplannen die tussen 1 juli 2003 en 1 juli 2008

De actualiseringstermijn verloopt op 1 juli 2013 niet voor de bestemmingsplannen die tussen 1 juli 2003 en 1 juli 2008 onherroepelijk zijn geworden. Voor deze bestemmingsplannen geldt dat daarvoor binnen tien jaar na die datum een nieuw bestemmingsplan of beheersverordening dient te worden vastgesteld (artikel 9.1.4 lid 4, tweede volzin Invoeringswet Wro).

Voorbereidingsbesluit en bestemmingsplan

Indien de datum van 1 juli 2013 niet is gehaald dan kunnen de gevolgen van het vervallen van het betreffende plan grotendeels worden voorkomen door het nemen van een voorbereidingsbesluit (artikel 3.7 Wro). Een voorbereidingsbesluit zal opgevolgd dienen te worden door ene planologische maatregel door de gemeente: een nieuw bestemmingsplan of een nieuwe beheersverordening. Er kleven ook risico’s aan een voorbereidingsbesluit. Een advocaat ruimtelijke ordening kan de juridische situatie voor een belanghebbende analyseren.