23 november 2013

Zienswijze, beroep en schorsing bestemmingsplan

Categorie: Bestuursrecht

Een ontwerp bestemmingsplan dient altijd zes weken ter inzage gelegd te worden. Gedurende deze periode kunnen door belanghebbenden een zienswijze ingediend worden. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het vastgestelde bestemmingsplan in beroep gaan bij de Raad van State binnen zes weken na datum van bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is in te zien bij de gemeente die het plan heeft opgesteld. Ook op de website van de betreffende gemeente wordt het bestemmingsplan gepubliceerd. Daarnaast dienen alle bestemmingsplannen gepubliceerd te worden op de website ruimtelijkeplannen.

Voorlopige voorziening tegen bestemmingsplan bij Raad van State; schorsing vergunning

Indien een belanghebbende beroep heeft ingesteld bij de Raad van State, dan kan ook nog een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan alleen indien sprake is van onverwijlde spoed. De belanghebbende zal dan moeten aantonen dat de betrokken belangen met zich meebrengen dat de voorlopige voorziening noodzakelijk is. Om bijvoorbeeld start van bouwwerkzaamheden tegen tegen kunnen belanghebbende schorsing van de omgevingsvergunning vorderen.

Bestemmingsplan kan niet “wegbestemmen”

Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij op grond van een voorlopige voorziening dit anders zou zijn. Met een bestemmingsplan kan een gemeente niet “wegbestemmen”. Legaal gebruik kan ook na inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan voortgezet worden. Het gebruik valt dan onder het overgangsrecht. Ieder bestemmingsplan dient verplicht een bepaling te bevatten omtrent overgangsrecht voor bestaande situaties.