1 november 2013

Onjuiste terinzagelegging bestemmingsplan of ontwerpbesluit

Categorie: Bestuursrecht

Bekendmaking besluit vaststelling bestemmingsplan of ontwerpbesluit

Kennisgevingen van de gemeente dienen zowel in een dagblad, nieuwsblad of [Staatscourant](https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant) gepubliceerd te worden, alsook via elektronische weg. Deze digitale kennisgeving (bijvoorbeeld op [ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?)) dient aan wettelijke vereisten te voldoen. De advocaat bestuursrecht kan vaststellen wat het gevolg is van een fout die wordt gemaakt bij terinzagelegging van een bestemmingsplan of ontwerpbesluit. Als de gemeenteraad eenmaal het bestemmingsplan definitief heeft vastgesteld, dan dient binnen twee weken na de vaststelling publicatie van het bestemmingsplan plaats te vinden langs elektronische weg (digitale publicatie) en in de Staatscourant.

### Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Indien de gemeenteraad mede naar aanleiding van zienswijzen het bestemmingsplan gewijzigd vaststelt, dan dient het aldus vastgestelde bestemmingsplan zes weken na vaststelling bekend gemaakt te worden en dient ook de Gedeputeerde Staten langs elektronische weg geïnformeerd te worden, evenals de Inspecteur van de Rijksdienst.

### Onjuiste kennisgeving bestemmingsplan of ontwerpbesluit

Indien de kennisgeving een fout bevat, dan kan dat reden zijn tot vernietiging van het besluit vaststelling van het bestemmingsplan of ontwerpbesluit en kan dat ook reden zijn de procedure over te doen (zie bijvoorbeeld ABRS 20 april 2005, JB 2005/172), waarin is vermeld dat slechts belanghebbenden een zienswijze konden indienen.

### Wijziging bestemmingsplan tijdens terinzagelegging

Indien het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, mag het in beginsel niet gewijzigd worden. Indien er echter een fout in het bestemmingsplan zat of een onjuist onderdeel van het ontwerpplan dat ter inzage is gelegd, dan kan de gemeente daar wel behoefte aan hebben. In dat geval dient een nieuwe openbare kennisgeving gedaan te worden, zodat een [belanghebbende](http://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbende_(recht)) van een juiste versie van het bestemmingsplan of ontwerp beschikking kennis kan nemen en een zienswijze kan indienen. Indien belanghebbenden niet zouden zijn geschaad door een vormfout van de gemeente, dan kan dit nog gerepareerd worden op basis van artikel 6:22 AWB.

### Bewijslast bij fout ter inzage leggen bestemmingsplan

Indien een belanghebbende meent dat er een fout gemaakt is door de gemeente of een bestuursorgaan, dan ligt het op de weg van de belanghebbende aan te tonen wat deze fout behelst. De belanghebbende zal zich daadwerkelijk moeten inspannen om dat bewijs te leveren en kan dit argument door de rechter gepasseerd worden, indien bijvoorbeeld rapporten niet ter inzage zijn gelegd. Rechthebbenden moeten dan aantonen dat zij daardoor in hun belang geschaad zijn. Wijziging van het bestemmingsplan of ontwerpbesluit tijdens terinzagelegging is in beginsel niet mogelijk. Uitzondering is alleen aan de orde indien de wijzigingen of aanvullingen niet ten nadele van derden c.q. belanghebbenden werken.

### Vernietiging besluit wegens fout bij terinzagelegging

Fouten bij terinzagelegging van het ontwerpbesluit of bestemmingsplan kunnen dus met zich meebrengen dat het ontwerpbesluit of het bestemmingsplan wordt vernietigd, zoals bijvoorbeeld in de uitspraak ABRS 8 februari 2006, BR 2006/444. In die zaak stuurde het bestuursorgaan alsnog een niet ter inzage gelegd stuk aan de belanghebbenden toe. Dat hielp niet. Ook in de zaak ABRS 24 november 2010, 200902255/1/R3 ging het fout. Gedurende een gedeelte van de periode van terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan heeft een onjuist onderdeel ter inzage gelegen. Er is geen nieuwe openbare kennisgeving gedaan als bedoeld in artikel 3:12 AWB. Daardoor sneuvelde het besluit naar aanleiding van het hoger beroep van de belanghebbende.