24 mei 2022

Bestuurdersaansprakelijkheid bij schending van de administratieplicht

Categorie: Bestuurdersaansprakelijkheid

Als vertegenwoordiger van de rechtspersoon handelt een bestuurder in beginsel niet uit eigen naam maar namens deze rechtspersoon. Daarom is een bestuurder over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk voor handelingen van een rechtspersoon. Er zijn echter bepaalde gevallen waarin de bestuurder van een onderneming wél persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden.

Een dergelijke aansprakelijkheid kan zich onder andere voordoen wanneer het bestuur de administratieplicht schendt. Volgens de wet moet het bestuur van een onderneming namelijk een ‘deugdelijke’ administratie bijhouden van de vermogenstoestand van de rechtspersoon. Maar wat als het bestuur verzuimt aan deze verplichting te voldoen?

Gevolgen van schending administratieplicht voor individuele bestuurders

Vooral in faillissement kan een schending van de administratieplicht grote gevolgen hebben voor de individuele bestuurders. In faillissement is de hoofdregel namelijk dat iedere bestuurder aansprakelijk is voor het boedeltekort indien in de periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Wanneer een bestuurder niet voldaan heeft aan de administratieplicht staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt (weerlegbaar) vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

De maatstaf voor de beantwoording van de vraag of is voldaan aan de administratieplicht is daarmee van belang voor iedere bestuurder van een rechtspersoon en niet alleen voor de bestuurder in wiens portefeuille de (financiële) administratie eventueel zou vallen.

Bij onbelangrijk verzuim geen sprake van een onbehoorlijke taakvervulling

De wet regelt dat bij een onbelangrijk verzuim geen sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Wat valt dan onder een onbelangrijk verzuim? Over het algemeen wordt aangenomen dat bestuurders te goeder trouw met een goede reden voor het ontbreken van de administratie niet meteen aansprakelijk zijn. De bewijslast om dit aan te tonen rust op het bestuur.

Disculpatie voor een individuele bestuurder

Om te ontsnappen aan aansprakelijkheid kan een bestuurder van een onderneming zich onder omstandigheden disculperen. Dit is een uitzondering op de collectieve aansprakelijkheid en is mogelijk indien kennelijk onbehoorlijk bestuur (door het gehele bestuur) vaststaat.

Disculpatie houdt in dat een individuele bestuurder een beroep doet op het ontbreken van zijn of haar schuld, door te bewijzen dat hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de negatieve gevolgen van het onbehoorlijk bestuur af te wenden. Het feit dat de bestuurder maar een klein aandeel had in het verzuim zal hem niet disculperen.

Blenheim adviseert bestuurders van ondernemingen

De advocaten van het Corporate Team van Blenheim hebben een ruime ervaring in het adviseren en procederen over (dreigende) aansprakelijkheid van bestuurders. Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan vooral contact op. Wij helpen u graag!