19 juni 2014

Bestuurdersaansprakelijkheid en selectieve betaling

Categorie: Bestuursrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid en selectieve betaling; de rechtbank Noord Holland

Voorop staat dat het een bestuurder in beginsel vrij staat op grond van een eigen afweging te bepalen welke schuldeisers van de vennootschap in de gegeven omstandigheden zullen worden voldaan. Selectieve betaling zonder meer maakt nog niet toerekenbaar onrechtmatig handelen. Willen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan moet hun een persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt. Daarvan kan sprake zijn als het niet nakomen van de betalingsverplichting slechts voortkomt uit betalingsonwil, zoals eiseres gedaagden onder meer verwijt.
Voornoemd betoog kan slagen indien eiseres stelt en, gelet op de gemotiveerde betwisting van gedaagden, bewijst dat gedaagden als (middellijk) bestuurders hebben bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt en er sprake is van een geobjectiveerde wetenschap van daadwerkelijke benadeling van een crediteur als gevolg van zijn handelwijze. In casu is geen sprake van een situatie waarin de bestuurders om principiële redenen consequent hebben verhinderd dat de vennootschap tot betaling van een bepaalde crediteur overging. Niet is komen vast te staan dat de bestuurders van Granet coûte que coûte wilden voorkomen dat eiseres nog enige betaling zou ontvangen van Granet. Integendeel, er is een betaling gedaan van € 250.000 op 17 augustus 2011 op de totale vordering van eiseres ter grootte van € 690.000 en voorts blijkt nergens uit dat gedaagden niet wilden dat eiseres betaald zou worden. Eiseres heeft aangevoerd dat door de koopovereenkomst op 8 juli 2011 te sluiten (een activa-transactie) een sterfhuisconstructie is opgetuigd, waardoor betalingsonmacht is gecreëerd. Eiseres kan hierin niet gevolgd worden omdat het sluiten van een dergelijke overeenkomst in beginsel behoort tot beslissingen die in het domein van de bestuurder liggen die een onderneming leidt, met de daarbij behorende risico’s.
Met betrekking tot de stelling van eiseres dat er door de (middellijk) bestuurders betalingstoezeggingen zijn gedaan op 30 augustus 2011 en 1 september 2011 van € 100.000 respectievelijk € 175.000 en dat is toegezegd dat betaling van de overige facturen zou plaatsvinden na betaling van de opdrachtgever Feniks, heeft eiseres willen betogen dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn inzake de wanprestatie van Granet op grond van eigen onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Dit is in de jurisprudentie aldus uitgewerkt dat de bestuurder die op het moment dat hij namens de vennootschap een overeenkomst sluit, wist of redelijkerwijze moest weten dat zijn vennootschap de transactie niet kan nakomen en geen verhaal zou bieden voor de ten gevolge van de wanprestatie te lijden schade, een onrechtmatige daad pleegt. Gedaagden hebben gesteld dat eerst rond de jaarwisseling (2011/2012) duidelijk werd dat op de SWAPS zwaar verlies werd geleden en de debiteurenportefeuille en de verkoopopbrengst onvoldoende waren om de crediteuren te kunnen voldoen. Deze stelling heeft eiseres onvoldoende weerlegd en bovendien waren gedaagden volgens eiseres op of omstreeks augustus 2011 zeer wel in staat haar openstaande facturen te voldoen. Derhalve moet ervan uit worden gegaan dat Granet ten tijde van het doen van voornoemde betalingstoezeggingen nog de verwachting had over voldoende financiële middelen te beschikken om deze toezegging na te kunnen komen. De slotsom luidt dat de enkele omstandigheid dat uiteindelijk de betalingstoezegging niet is nagekomen, onvoldoende is voor een persoonlijk verwijt aan de bestuurders. Ongelijke behandeling van crediteuren is in beginsel onrechtmatig bij voorzienbaarheid van daadwerkelijke benadeling, tenzij deze handelwijze door bijzondere omstandigheden kan worden gerechtvaardigd. De (wettelijke) rangorde van de vennootschapscrediteuren is van belang bij de beoordeling van voorkeursbehandelingen. Immers, bij afwijkende rangorde is geen sprake van in gelijke omstandigheden verkerende crediteuren, zodat voor ongelijke behandeling van die crediteuren dan een in beginsel afdoende grondslag bestaat. Vast staat dat de bank pand- en hypotheekrechten had. Gelet op deze zekerheidsrechten was de bank preferent crediteur en was er dus geen sprake van in gelijke omstandigheden verkerende crediteuren nu eiseres immers een concurrent crediteur was. Nu voorts uit de overgelegde stukken evident blijkt dat de bank haar zekerheidsrechten wilde uitoefenen en daartoe ook gerechtigd was, konden gedaagden niet veel anders doen dan daaraan mee te werken. Gedaagden kan derhalve geen persoonlijk verwijt worden gemaakt van het feit dat het vonnis niet is nagekomen en betaling aan eiseres is uitgebleven. Ook het verwijt dat gedaagden zekerheidsrechten hebben verstrekt aan de bank gaat niet op, nu uit de hypotheekakte van 17 september 2009 blijkt en derhalve vaststaat dat op het moment dat de zekerheidsrechten werden gevestigd, eiseres nog geen crediteur was. Immers, de opdracht aan eiseres is eerst eind 2010 gegeven terwijl de facturen dateren van 25 augustus 2011. Voorts heeft eiseres nog betoogd dat andere gelijke crediteuren, zoals bevriende relaties, wel betaald kregen en eiseres niet. Ook dat betoog snijdt geen hout, nu uit de nota van afrekening blijkt dat er sprake was van een verrekening met de huur/waarborgsom met Theo Pouw en er, kortom, een rechtvaardiging bestond voor deze betaling zodat de bestuurders geen persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

### Advocaat vennootschapsrecht over bestuurderaansprakelijkheid en selectieve betaling

Er hoeft niet per se sprake te zijn van bestuurdersaansprakelijkheid jegens een schuldeiser van een vennootschap, indien deze niet, althans selectief niet wordt betaald. Voor bestuurdersaansprakelijkheid is een persoonlijk ernstig verwijt van de bestuurder noodzakelijk. Indien dat persoonlijk ernstig verwijt niet, althans onvoldoende wordt gesteld, dan neemt de Rechtbank veelal niet aan dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.

Indien u vragen heeft over bestuurdersaansprakelijkheid en selectieve betaling, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze [advocaten ondernemingsrecht](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/ondernemingsrecht.html)[. ](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/ondernemingsrecht.html)

Lees ook mijn [andere](http://www.blenheim.nl/blogs/502/bestuurdersaansprakelijkheid-pandrecht) blogs over bestuurdersaansprakelijkheid >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>