5 augustus 2016

Bestuurlijke boete Warenwet

Categorie: Bestuursrecht

Een Warenwet advocaat behandelt procedures tegen de toezichthouder (Minister of inspectie) die een besluit tot handhaving oplegt. Bijvoorbeeld een bestuurlijke boete of een strafbeschikking. Bij handhaving van de Warenwet kunnen dezelfde overtredingen van de Warenwet kunnen via het strafrecht of bestuursrecht worden bestraft. Uit de boetesystematiek van de Warenwet volgt dat hoge bestuurlijke boetes opgelegd kunnen worden voor minder eenvoudig vast te stellen overtredingen van de Warenwet.

Wat doet inspectie NVWA bij handhaving regels voedsel (handhaving Warenwet)?

Bij overtredingen inzake voedselveiligheid kunnen zowel voorschriften worden overtreden die op grond van de Wet dieren als op grond van de Warenwet strafbaar zijn gesteld. De Warenwet advocaat of de inspectie NVWA correct feiten heeft vastgesteld en de handhaving terecht is. Via de Wet dieren zijn overtredingen strafbaar gesteld van hygiënevoorschriften voor veehouderijen, voorschriften met betrekking tot het aanvoeren van slachtdieren en het slachten, keuren en uitsnijden van vlees. Het vervoer, verwerken en de opslag van vers vlees in koel- en vrieshuizen valt ook onder de Wet dieren. Overtreding van de voorschriften voor de opvolgende ketenschakels in de verwerkingsfase en detailhandelfase, waaronder het koelen van producten in deze fase van het proces, worden op grond van de Warenwet gehandhaafd door de inspectie NVWA. De Warenwet is echter voor sommige producten al van toepassing voor de verwerkings- en detailhandel fase, zoals voor melk en eieren.

Bestuursrechtelijke handhaving Warenwet

De Warenwet geeft in artikel 32a de Minister van VWS (via inspectie NVWA) de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen aan een overtreder. In de Warenwet is het maximale boetebedrag voor een afzonderlijke overtreding vastgesteld op € 78.000. De hoogte van de boete per afzonderlijke overtreding is vastgesteld in de bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. Bij het vaststellen van de hoogte van de bestuurlijke boete is onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven en grote bedrijven.

Handhaving NWVA via Wetboek van Strafrecht

Overtredingen van de regelgeving (Warenwet en Wet Dieren) over voedselveiligheid kunnen gekwalificeerd worden als een «gewoon» strafbaar feit, ook wel «commuun delict» genaamd. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld valsheid in geschrifte en oplichting. Ook titel XXV van het Wetboek van Strafrecht inzake bedrog is relevant. Ook stellen de artikelen 174 en 175 van het Wetboek van Strafrecht het strafbaar om waren te verkopen, terwijl bekend is dat die voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn. Vraag tijdig advies van een advocaat als u denkt dat u als verdachte wordt aangemerkt wegens een strafbaar feit.

Strafrechtelijke handhaving Warenwet via de Wet Economische Delicten

Artikel 1, onder 4°, van de WED bepaalt dat overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Warenwet, economische delicten zijn. Overtredingen van Warenwet voorschriften zijn gekwalificeerd als overtreding (artikel 2, vierde lid, van de WED). Op grond van artikel 6, eerste lid, onder 4°, van de WED wordt degene die een Warenwet voorschrift overtreedt, gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of geldboete van de vierde categorie (maximaal € 19.500). Indien het economisch voordeel echter hoger is, kan een geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd (maximaal € 78.000).