16 juli 2018

Bestuurlijke boete voor belastingadviseur en trustdienstverlening

Categorie: Bestuurlijke boete

Zo kan DND bestuurlijke boetes op te leggen aan trustkantoren , maar ook aan kantoren die belastingadvies verlenen. Mocht u een boete ontvangen van DNB is inschakelen advocaat verstandig.

Recent heeft DNB te kennen gegeven onderzoek te doen bij trustkantoren, waarbij DNB vooral haar onderzoek richt op het opknippen van dienstverlening. Daarbij worden trustdiensten en andere diensten uit elkaar getrokken, waarbij de diensten verschuiven naar domicilieverleners, administratiekantoren, belastingadviseurs en advocaten. Dan wordt gesteld dat de dienstverlening niet meer onder de Wet toezicht trustkantoren kan vallen, maar DNB is het daar niet mee eens. De integriteitsrisico’s verbonden aan een cliënt blijven bestaan en volgens DNB zijn de ken-uw-klant-verplichtingen onverminderd van toepassing, maar dan onder de vlag van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Onderzoek naar schijnconstructies van trustkantoor en belastingadviseur

De kern is dus dat het volgens DNB niet is toegestaan om dienstverleners te laten samenwerken, maar doelbewust diensten scheiden om de Wet toezicht trustkantoren te omzeilen. De combinatie van belastingadvies en trustverlening binnen één organisatie vindt DNB dan ook onwenselijk. In een later bericht heeft DNB ook aangegeven dat de combinatie van belastingadvies en trustverlening problematisch is, omdat het zou leiden tot bestuurlijke verwaarlozing. De trustverlening is ondergeschikt aan het belastingadvies en trust dienstverlening wordt als een extra service ingezet. Volgens DNB is dat in strijd met de integere bedrijfsvoering.

Wat kan je doen als een bestuurlijke boete dreigt?

Gelet op het onderzoek, is mijn verwachting dat DNB nader zal handhaven. Relevant daarbij is dat dit een handhaving zou kunnen zijn op het gebied van integere bedrijfsvoering en deze norm is weliswaar enigszins uitgewerkt in lagere regelgeving, maar blijft een open norm. De kans is groot dat een bestuurlijke boete ook zal worden voorgelegd aan de rechter.

Waarom denk ik dat de bestuurlijke boete volgt?

DNB benoemt op haar website, in haar nieuwsbrief, dat zij regelmatig overleg heeft over deze constructies met haar FEC-partners. Dit zijn de toezichthouders AFM, FIOD, Belastingdienst , politie, OM en FIU en het Bureau Financieel Toezicht en het Bureau Toezicht Wwft, waarbij DNB op de website aangeeft:

“Graag ontvangt DNB signalen van cliënten en trustkantoren over mogelijke schijnconstructies bij trust dienstverleners. Deze signalen kunnen worden doorgegeven via handhaving@dnb.nl.”