22 januari 2014

Bestuursdwang en advocaat bestuursrecht

Categorie: Handhaving

Die uitspraak met zaaknummer 201207582/1 van de de Raad van State eveneens van 22 januari 2014 gaat over een ander besluit van het waterschap waarbij spoedeisende bestuursdwang is opgelegd vanwege de brand in januari 2011. In dit geval is het besluit gericht aan Chemie-Pack Nederland B.V. Met dit besluit wil het waterschap de opruimkosten van ruim 11 miljoen op Chemie-Pack Nederland B.V. verhalen. De kosten zijn opgenomen in drie verschillende kostenbesluiten. Eerder had de onroerend goed B.V van Chemie pak die ook een last onder bestuursdwang kreeg opgelegd met succes beroep aangetekend tegen het kostenverhaal door het waterschap. Naar het oordeel van de rechtbank had het waterschap beter moeten motiveren waarom er na 9 januari 2011 ook nog continue dreiging was voor bodem- en waterverontreiniging op grond waarvan het waterschap spoedeisende bestuursdwang voor kosten noodzakelijk achtte. De raad van State heeft het waterschap alsnog in het gelijk gesteld in het kostenverhaal door middel van last onder bestuursdwang op de overtreder. Hieover ook: handhaving met saneringsbevel.

Bestuursdwang wegens verontreiniging water

Het bestuursdwangbesluit heeft betrekking op een overtreding van de Waterwet. Met het besluit wilde het waterschap voorkomen dat verontreinigd bluswater, afkomstig van de brand bij Chemie-Pack op 5 en 6 januari 2011, zich zou verspreiden naar omliggende sloten en grond- en oppervlaktewater zou verontreinigen. In het bestuursdwangbesluit heeft het dagelijks bestuur aangegeven dat de kosten die gemoeid zijn met opheffen en tegengaan van de verontreiniging, op het bedrijf zouden worden verhaald. Deze kosten bedragen in totaal ruim 11 miljoen euro en zijn opgenomen in drie verschillende kostenbesluiten.

Overtreder milieuwetgeving aansprakelijk voor kosten

de overtreder van milieuwetgeving is degene die het desbetreffende wettelijke voorschrift daadwerkelijk schendt. Zoals de Afdeling onder meer in haar uitspraak van 15 oktober 2008 in zaak nr. 200707345/1 heeft overwogen, is dat in de eerste plaats degene die de verboden handeling fysiek verricht. Daarnaast kan in bepaalde gevallen degene die de overtreding niet zelf feitelijk begaat, doch aan wie de handeling is toe te rekenen, voor de overtreding verantwoordelijk worden gehouden en derhalve als overtreder worden aangemerkt.

Onroerend goed BV als overtreder milieuwetgeving

Onbetwist is in de zaak dat de natuurlijks persooon tevens bestuurder ten tijde hier van belang de uitsluitende zeggenschap had in de tot het concern behorende B.V.’s: hij was in die vennootschappen de enig leidinggevende en bestuurlijk verantwoordelijke. Hierdoor is er wat betreft het ontstaan en voortbestaan van de overtreding op het perceel Vlasweg 4 te Moerdijk ook tussen Chemie-Pack Nederland B.V. en Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. een zodanig nauwe verwevenheid gegeven dat Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. in haar hoedanigheid van eigenaresse van de gronden en de opstallen op voormeld perceel kan worden aangemerkt als overtreder.

Lees ook: handhaving en gedogen.