8 januari 2013

Wijzigingen in bestuursrecht per 1 januari 2013. Overzicht advocaat.

Categorie: Bestuursrecht

Wetswijzigingen bestuursrecht door advocaat bestuursrecht

Wet aanpassing bestuursprocesrecht (inwerkingtreding 1 januari 2013)

• Mogelijkheid tot reparatie van besluiten in de bezwaar- en beroep fase. Artikel 6:19 zal een samenvoeging worden van de artikelen 6:18, 6:19 en 8:13a Awb en daarmee is ook de reeds bestaande jurisprudentie gecodificeerd.

• Artikel 6:22 Awb. Passeren van schending voorschriften in bezwaar en beroep. Onder deze gebreken zullen na inwerkingtreding ook geschreven of ongeschreven rechtsregels of algemene rechtsbeginselen gaan vallen. Vanaf nu kunnen ook materiële rechtsregels worden gepasseerd, tenzij er sprake is van een aannemelijke benadeling.

• Invoering relativiteitsvereiste. Belanghebbenden kunnen zich alleen nog met succes beroepen op voorschriften die hun eigen belangen beogen te beschermen.

• Realisatie Grote Kamer (art. 8:10a lid 4 Awb) voor bestuursrecht. Deze Grote Kamer zal uitspraken doen in belangwekkende procedures. Doel van de instelling van deze Grote Kamer is het bevorderen van de rechtseenheid en rechtsontwikkeling.

• Artikel 8:12a Awb. Conclusie van het geschil vragen aan de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, de CRB en CBB. Doel is om binnen 6 weken een juridische uiteenzetting van het geschil te verkrijgen waarop partijen nog binnen een termijn van twee weken kunnen reageren.

• Mogelijkheid tot incidenteel hoger beroep (artikel 8:110 Awb). Dit artikel gaat de mogelijkheid bevatten om een reactief beroep in te stellen na het verlopen van een beroepstermijn.

• Toelating van de antwoordkaartmethode met betrekking tot het horen van belanghebbenden (artikel 7:3 lid 4 Awb).

Sprongberoep (artikel 8:113 Awb); dit betekent dat de bezwaarfase wordt overgeslagen en direct na het besluit van het bestuursorgaan direct beroep ingesteld wordt bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht. Dit artikel maakt de zogenaamde bestuurlijke lus mogelijk. Dit houdt in dat de hogerberoepsrechter de bevoegdheid krijgt om te bepalen dat tegen het besluit van het bestuursorgaan dat dient ter vervanging van het alsnog vernietigde bestreden besluit, slechts beroep kan worden ingesteld bij de hogerberoepsrechter zelf. Dit is een bevoegdheid, geen verplichting.

Voorts zijn er wijzingingen in de volgende wetten:

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. De Awb zal hier een aanvulling op zijn met nieuwe regels over rechtsmachtverdeling.

Wijzigingen besluit proceskosten bestuursrecht

Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen.