6 april 2022

Geluidsoverlast horeca

Categorie: Overlast en hinder

Een horecabedrijf dient zich aan geluidseisen te houden. Degene die last heeft van geluidsoverlast of geluidhinder kan om handhaving vragen bij de gemeente of het bevoegde gezag. In de horecavergunning kunnen ook geluidseisen zijn bepaald. Daarnaast zijn geluidnormenzijn vastgelegd in diverse regelingen, waaronder de Wet Geluidhinder, het Activiteitenbesluit en diverse overheidsbesluiten inzake geluid en Europese Richtlijn Omgevingslawaai. In de Wet Geluidshinder is onder meer aangegeven welke objecten geluidsgevoelig zijn, zoals woningen of woonschepen en wat het maximale geluidsniveau mag zijn voor bedrijven die lawaai veroorzaken. Een goed overzicht van geluidsnormen en regelgeving over geluid vindt u hier.

Geluidsnormen horeca in het Activiteitenbesluit

Speciaal voor horeca is van belang het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit biedt bescherming tegen geluid afkomstig van horecagelegenheden. Voor een kermis of carnaval kan tijdelijk afgeweken worden van de geluidsregels. Vrijwel alle bedrijven, en zeker ook horecabedrijven, vallen onder dit besluit. Op grond van het Activiteitenbesluit wordt voor een horecagelegenheid het toelaatbare geluidsniveau bepaald. Dat gebeurt in relatie tot het meest gevoelige meetpunt in de omgeving van het horecabedrijf. Om te weten wat de geluidseisen zijn voor een horecabedrijf, kan eventueel met een WOB-verzoek de horecavergunning van een horecazaak opgevraagd worden. Om een idee te geven over het geluidsniveau, heb ik het volgende voorbeeld. De “Factsheet horeca” van  van VROM geeft criteria voor wanneer het is aangewezen om een akoestisch onderzoek uit te voeren.

Toegestane geluidbelasting bij horeca

Bij een rustig café waar gepraat wordt en hooguit wat achtergrondmuziek is, zal de geluidsbelasting 70-80 dB(a) zijn. Bij een discotheek voor jongeren ligt dat in de reeks van 90-105 dB(a). Een horecabedrijf dient zich aan de criteria (maximale geluidsbelasting)van het Activiteitenbesluit te houden en ook aan de specifieke bepalingen die in de horecavergunning kunnen staan. Een akoestisch onderzoek moet de horecaondernemer verplicht laten doen als het aannemelijk is dat in enig gedeelte van de horecazaak het equivalente geluidsniveau (Laeq), veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de representatieve bedrijfssituatie, meer bedraagt dan 80 dB(A). Overschrijding van de geluidsnorm kan tot een last onder dwangsom leiden of intrekking van de horecavergunning.

Controle van geluid in de horeca

Indien er sprake is van geluidsoverlast, dan zal de betrokkene moeten laten vaststellen wat de geluidsbelasting is. Dat kan bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij de Milieudienst of Omgevingsdienst door aan te geven dat er sprake is van geluidsoverlast. Formeel kan ook gevraagd worden om handhaving bij deze diensten, indien sprake is van een vermeende overtreding van geluidwetgeving. De gemeente moet dan overgaan tot geluidsmeting. Vanzelfsprekend kan een omwonende ook zelf metingen laten verrichten en daar een rapport van laten opstellen.

Handhaving bij overtreding van geluidsnormen

Indien een geluidsovertreding eenmaal is vastgesteld, dan heeft de gemeente een handhavingsplicht. Ook kan iemand die overlast ondervind zelf geluidsmetingen (laten) doen. Een belanghebbende, bijvoorbeeld een omwonende, kan de gemeente verzoeken om handhaving. Op dit verzoek tot handhaving dient formeel beslist te worden door de gemeente uiterlijk binnen acht weken na het verzoek. Het besluit dat genomen wordt op basis van het verzoek tot handhaving is voor bezwaar vatbaar. Een advocaat bestuursrecht kan desnoods een bezwaarschrift opstellen.

Geluidsoverlast en horecaterras

Bij een horecabedrijf kan ook een terras aanwezig zijn. Voor het terras moet een terrasvergunning aanwezig zijn. Op het terras wordt vanzelfsprekend ook geluid veroorzaakt, maar het geluid van de horecabezoekers wordt niet meegeteld bij de meting van geluidsoverlast. Het geluid wordt in feite gelijkgesteld met geluid dat van de openbare weg komt. Indien op het terras echter ook muziek ten gehore gebracht wordt, ligt het genuanceerder en hangt het van de vergunning af in hoeverre de regelgeving wordt overtreden. Dat is afhankelijk van de voorschriften van de vergunning zelf.

Stel vrijblijvend uw vraag over geluidsoverlast aan een advocaat bestuursrecht bij Blenheim.