15 maart 2022

Last onder dwangsom – wat kan je er tegen doen?

Categorie: Last onder dwangsom

De gemeente of ander bestuursorgaan is bevoegd een last onder dwangsom op te leggen om een overtreding te beëindigen. Een advocaat bestuursrecht kan daarbij rechtshulp verlenen. Een last onder dwangsom is een sanctie om de overtreding te beëindigen. Daarbij wordt een verplichting tot betaling van een geldsom opgelegd, voor het geval niet tijdig de overtreding is beëindigd. Een bestuursorgaan zoals een gemeente, AFM, Mededingingsautoriteit, Hoogheemraadschap e.d. kunnen een last onder dwangsom opleggen.

Dwangsom of andere sanctie?

De last onder dwangsom kan opgelegd worden als alternatief voor toepassing van bestuursdwang door een bestuursorgaan. Het staat de gemeente vrij te kiezen welke methode gebruikt wordt voor beëindiging van de overtreding: ofwel een last onder dwangsom, ofwel last onder bestuursdwang. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van een bestuurlijke boete. De overtreder die een last onder dwangsom krijgt opgelegd, kan een zienswijze indienen en bezwaar maken. Lees ook: last onder bestuursdwang. Deze schriftelijke aankondiging van de sanctie biedt de overtreder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Aangezien de gevolgen van een sanctie verstrekkend kunnen zijn, is het zinvol tijdig een advocaat bestuursrecht te raadplegen en advies te vragen hoe hiermee om te gaan met het dwangsombesluit.

Overtreding en aankondiging last onder dwangsom

Bij constatering van de overtreding zal het bestuursorgaan dit eerst melden aan de overtreder met een kennisgeving. In de last onder dwangsom wordt altijd een begunstigingstermijn gesteld waarbinnen de overtreding beëindigd dient te zijn. Degene die de aanschrijving voor de dwangsom heeft ontvangen heeft daarmee mogelijkheid binnen die termijn zelf de overtreding te beëindigen. Daarbij wordt meestal een termijn gesteld van bijvoorbeeld vier weken. Na afloop van deze termijn zal de gemeente wederom controleren. Indien er toch nog sprake is van een overtreding dan is de dwangsom verbeurd. Daar zal door een ambtenaar een rapport van worden op gemaakt.

Zienswijze indienen tegen aangekondigde last onder dwangsom

Na indiening van de zienswijze zal de gemeente beslissen of het besluit tot last onder dwangsom wordt opgelegd. Indien dat het geval is, dan ontvangt de overtreder het besluit met daarin de begunstigingstermijn waarbinnen alsnog de overtreding beëindigd dient te zijn. De dwangsom kan een bedrag ineens zijn, dan wel een bedrag per tijdseenheid, bijvoorbeeld per dag, met daaraan verbonden een maximum bedrag aan dwangsommen die verbeurd kunnen worden. Indien beëindiging van de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn gebeurt, kan de gemeente zelf tot handhaving overgaan om de overtreding te beëindigen. De kosten van de bestuursdwang kunnen dan ten laste van de overtreder gebracht worden. Lees hier meer over het indienen van een zienswijze tegen een voornemen tot handhaving

Bezwaar maken tegen last onder dwangsom

De aangeschreven persoon of het aangeschreven bedrijf kan bezwaar maken tegen het besluit en voorlopige voorziening verzoeken bij de bestuursrechter. Een advocaat bestuursrecht die op korte termijn actie kan nemen tegen het dwangsombesluit. Een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat ook tijdens de bezwaarprocedure dwangsommen kunnen verbeuren; een bezwaarprocedure kan immers maanden duren en de termijn waarna dwangsommen verbeurd worden (de begunstigingstermijn) is doorgaans slechts enkele weken. Daarom is het voor het aangeschreven bedrijf of persoon van belang om het besluit geschorst te krijgen, dient een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter gevraagd te worden. Deze voorlopige voorziening tot schorsing van het besluit houdende last onder dwangsom dient gelijk met het bezwaarschrift ingediend te worden. Het is belangrijk dat bij het bezwaar tegen een last onder dwangsom tevens bezwaar tegen de hoogte van de opgelegde dwangsom wordt gemaakt.

Invordering verbeurde dwangsommen

Een verbeurde dwangsom dient binnen zes weken nadat deze is verbeurd, betaald te worden. Indien de dwangsom niet binnen een termijn van zes weken is voldaan, dan kan op grond van artikel 5:37 Awb een invorderingsbeschikking opgelegd worden. De overtreder kan verzoeken de last onder dwangsom op te heffen, op te schorten of een andere regeling te treffen met het bestuursorgaan. De verbeurde dwangsommen hoeven niet ingevorderd te worden door de gemeente of bestuursorgaan. Dat is een bevoegdheid, doch geen verplichting van de gemeente. Indien de gemeente een invorderingsbeschikking neemt, dan dient de overtreder op zijn hoede te zijn. In dat geval is de Invorderingswet van toepassing en kan een deurwaarder direct overgaan tot executiemaatregelen.

Raadpleeg vrijblijvend een advocaat van het team bestuursrecht indien een dwangsom of invordering van dwangsom(men) dreigt.