19 februari 2022

Medewerken aan onderzoek inspectie?

Categorie: Bestuursrecht, Handhaving

Een bedrijf kan een verzoek of bezoek van een inspectie krijgen. Bel dan direct met uw advocaat. U heeft recht op aanwezigheid van uw advocaat. Ook een inval in een bedrijf is niet ondenkbaar. Waar geldt het zwijgrecht (art. 5:10a Awb) voor een bedrijf en wanneer de medewerkingsplicht (art. 5:20 Awb). Een advocaat bestuursrecht adviseert bedrijven bij kwesties waar een toezichthouder met de betreffende inspectie onderzoek doet, of een inval doet in een bedrijf. Dat kan zijn de inspectie SZW, ILT, de Fiod, ACM, AFM of douane. Hieronder enige vuistregels voor vragen en verzoeker van de toezichthouder of inspectie.

Zwijgrecht bij onderzoek toezichthouder

 • In geval u als verdachte wordt gehoord, dan kunt u zich te beroepen op uw zwijgrecht en uw advocaat te bellen. Ingeval u als getuige wordt gehoord, dient u zich te beroep op uw geheimhoudingsplicht (uit hoofde van uw beroepsregels) en weiger te antwoorden.
 • In geval u alleen bent dient u zich te beroepen op uw zwijgrecht en/of uw geheimhoudingsplicht en mee te delen dat de kantoorrichtlijn of bedrijfsprotocol is dat een dergelijke confrontatie altijd tezamen met een collega dient te geschieden en/of u niet zonder advocaat wilt handelen.
 • De inspectie/toezichthouder kan slechts medewerking vorderen indien dat redelijkerwijs nodig is voor het uitoefenen van toezicht. Het ligt, in beginsel, bij de toezichthouder om te bepalen of hij bepaalde gegevens al dan niet nodig heeft.

  Zwijgrecht verhoor inspectie en waarschuwing dat antwoorden niet verplicht is (cautie)

 • Art. 5:10a Awb voorziet in een cautieverplichting voorafgaand aan het verhoor, omdat de betrokkene zwijgrecht toekomt indien en zodra hij wordt verhoord ‘met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie’.
 • Of er wordt voldaan aan de medewerkingsplicht op grond van art. 5:20 lid 1 Awb wordt beoordeeld aan de hand van feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de vordering. Aan een verzoek tot medewerking moet op eerste vordering worden voldaan.

  Verzoek inspectie om verstrekken gegevens en bescheiden

 • Onder de verplichting ‘medewerking verlenen die de toezichthouder redelijkerwijze kan vorderen’ behoort ook de verplichting bepaalde gegevens te bewaren in verband met de mogelijke uitoefening van de bevoegdheden van art. 5:16 Awb en art. 5:17 Awb.
 • Welk materiaal mag/moet u aan de inspectie verstrekken? Dit kan (soms) zeer complex (en gevoelig) liggen; raadpleeg uw advocaat bestuursrecht hierover. Art. 5:20 Awb wordt begrensd door het nemo-teneturbeginsel: u hoeft niet mee werken aan uw eigen veroordeling. In de rechtspraak wordt een onderscheid gemaakt tussen het verstrekken van wilsonafhankelijk materiaal en wilsafhankelijk materiaal. Daarbij is het uitgangspunt dat het nemo-teneturbeginsel niet van toepassing is op wilsonafhankelijk materiaal. Gekeken moet worden naar de aard van het materiaal (bestaat het onafhankelijk van de wil van de betrokkene?) en niet naar de vraag of het materiaal verkregen kan worden zonder de medewerking van de betrokkene.

Indien u met handhaving door inspectie of een toezichthouder te maken heeft dan kan het team bestuursrecht van Blenheim u hierbij adviseren.