27 april 2023

Intrekking exploitatievergunning horeca

Categorie: Horeca-recht, Vergunningen

Een horecavergunning kan ingetrokken worden las er sprak is van slecht levensgedrag of indien er een negatief Bibob advies is. Ik bespreek een voorbeeld waarbij de exploitatievergunning van een coffeeshop werd ingetrokken.

Intrekking vergunning coffeeshop wordt streng getoetst door de rechter

De rechtbank heeft terecht overwogen dat een bestuursorgaan (de burgemeester), gelet op de deskundigheid van het Bureau, in beginsel van het bibob-advies mag uitgaan. Dit neemt niet weg dat een bestuursorgaan (dus ook de burgemeester) moet onderzoeken dat het aan het advies ten grondslag liggende onderzoek naar de feiten op zorgvuldige wijze is verricht en dat de feiten de conclusies kunnen dragen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval indien de feiten genoemd in het Bibob advies voor de conclusies te weinig of te weinig directe aanwijzingen bieden of omdat ze in verschillende richtingen wijzen, onderling tegenstrijdig zijn of niet stroken met hetgeen overigens bekend is. En dat ging bij intrekking van de vergunning bij deze coffeeshop fout.

Exploitatievergunning en strafbare feiten verleden

Tussen de exploitant en de vennoot bestaat een zakelijk samenwerkingsverband, nu beiden vennoot zijn van de coffeeshop. Omdat er een zakelijk samenwerkingsverband bestaat is er in Bibob termen op grond van artikel 3, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet bibob en relatie tot de door de vennoot gepleegde strafbare feiten als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, Wet Bibob. Uit het Bibob-advies volgt dat de vennoot viermaal is veroordeeld wegens handelen in strijd met de Opiumwet. Hij is onder meer veroordeeld voor het opzetten en in stand houden van hennepkwekerijen en het aanwezig hebben van en de handel in hennep.

Coffeeshop en strafbare feiten medewerker

Van belang is volgens de rechter dat de exploitant van de coffeeshop de arbeidsovereenkomst van de vennoot direct na ontvangst van het besluit van 8 november 2013 heeft beëindigd. Toen de exploitant erachter kwam dat de vennoot in 2008 een strafbaar feit had gepleegd, heeft hij de vennoot destijds direct op non-actief gesteld. Voorts is van belang dat, hoewel de vennoot nog steeds vennoot is van vergunninghouder en tevens volgens het Bibob-advies huurder is van het pand waarin de coffeeshop is gevestigd, de exploitant heeft toegelicht dat hij sinds 2005 alles heeft gedaan om het zakelijk samenwerkingsverband met de vennoot te verbreken. In 2005 heeft de exploitant daartoe een ander bedrijf opgericht. Lees ook: Bibob procedure.

Fout Bibob-advies over exploitant coffeeshop

Hieruit blijkt dat de burgemeester de feiten niet heeft uitgezocht. Het Bibob advies was te kort door de bocht. De burgemeester moet zelf volledig toetsen of dit advies wel terecht is en dat is bij deze coffeeshop evident niet gebeurd. De exploitant heeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen terecht betoogd volgens de rechter dat het besluit van 4 maart 2014 onvoldoende is gemotiveerd. Dat besluit komt derhalve wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb voor vernietiging in aanmerking. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd.

Raad van State, 26 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2721