7 oktober 2014

Bibob onderzoek en WOB verzoek

Categorie: Bibob-procedure

Degene die met bureau Bibob te maken heeft, kan een WOB verzoek indienen om informatie te verkrijgen over zijn Bibob onderzoek. Een bestuursrecht advocaat kan daar behulpzaam bij zijn. Bijvoorbeeld de leidinggevende van horeca-zaak heeft te maken met een Bibob onderzoek en met bureau Bibob. Deze bedrijfsleider in de horeca, of andere belanhebbende, kan een Wob-verzoek worden ingediend in het kader van een Bibob-procedure. Het verstrekken van informatie door het overheidsorgaan kan volgens onze advocaat bestuursrecht echter worden geweigerd op grond van art. 28 Wet Bibob of op grond van de in de Wob opgenomen weigeringsgronden. Hierbij twee voorbeelden uit de jurisprudentie.

WOB verzoek bij Bibob: toezending documenten die niet onder geheimhoudingplicht vallen

De burgermeester weigert de aanvraag indicatoren Bibob en het advies RIEC openbaar te maken, omdat artikel 28 van de Wet Bibob daaraan in de weg staat. De Wet Bibob aanvraag en de Wet Bibob toetsing vallen onder de geheimhoudingsverplichting. Voor zover de gevraagde stukken niet onder de geheimhoudingsplicht vallen, geldt dat een aantal stukken met een beroep op art. 10 lid 1 sub 2 en lid 2 sub e WOB van openbaarmaking zijn afgeschermd. De relevante documenten met betrekking tot de aanvraag en de correspondentie omtrent de verlening heeft verweerder met het besluit aan eiser toegezonden, waarbij een aantal gegevens met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet openbaar zijn gemaakt. Dit betreft bedrijfsgegevens en gegevens die de persoonlijke levenssfeer betreffen. De burgermeester heeft terecht geweigerd (Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2013:10126).

Burgemeester kan weigeren de documenten over financieel onderzoek openbaar te maken

In art. 28 lid 1 Wet Bibob is voor een ieder die krachtens de Wet Bibob de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde geheimhouding daarvan voorgeschreven, behoudens voor zover de Wet Bibob mededelingen toelaat. In art. 28 lid 2 Wet Bibob is bepaald in welke gevallen een bestuursorgaan, niet zijnde het Bureau Bibob, gegevens uit een advies dat krachtens de Wet Bibob is opgesteld, mag doorgeven. Lees verder hierover: Bibob procedure. Art. 28 lid 3 Wet Bibob bepaalt onder welke voorwaarden de betrokkene dat advies mag inzien. In het vierde lid is vervolgens bepaald onder welke voorwaarden de betrokkene de in art. 28 lid 1 Wet Bibob bedoelde gegevens bekend mag maken aan de rechter. Art. 28 Wet Bibob bevat een bijzondere openbaarmakingsregeling, die de Wob opzij zet. De burgemeester kan terecht weigeren de documenten over financieel onderzoek openbaar te maken, omdat art. 28 Wet Bibob in geheimhouding daarvan voorziet (Raad van State, 8 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ7424).