7 oktober 2020

Blenheim helpt u graag met de sinds 27 september 2020 verplichte registratie in het UBO-register

Categorie: UBO-Register

De registratieplicht is verplicht voor de volgende entiteiten:

 • BV’s en NV’s (niet beursgenoteerd) en hun 100% (in)directe dochterondernemingen;
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die een onderneming exploiteren;
 • stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen (maatschappen, vennootschappen onder firma (v.o.f.) en commanditaire vennootschappen (C.V.);
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) met statutaire zetel in Nederland;
 • Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV);
 • kerkgenootschappen; en
 • Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vrijgesteld zijn eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, verenigingen van eigenaars, bepaalde soorten historische rechtspersonen en buitenlandse rechtspersonen met een hoofdkantoor of bijkantoor in Nederland.

Wie classificeert zich als UBO?

De formele definitie van een UBO is te vinden in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en in onderliggende wetgeving zoals het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Hierin wordt een UBO in feite gedefinieerd als een natuurlijk persoon:

 • die meer dan 25% van de aandelen in een entiteit bezit;
 • die meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen; of
 • personen die feitelijke zeggenschap over het bedrijf hebben.

Dus ook individuen die minder dan 25% van de aandelen of stemrechten bezitten, kunnen als UBO worden geclassificeerd indien zij op andere wijze de zeggenschap over een onderneming hebben. Het gevolg is dat alle statutaire bestuurders als een pseudo-UBO worden beschouwd.

Het kan zijn dat het uiteindelijke eigendom van of zeggenschap over een vennootschap indirect (bijvoorbeeld via een andere rechtspersoon zoals een stichting van een trustkantoor, of een andere structuur van rechtspersonen) wordt uitgeoefend. In dat geval worden altijd de (achterliggende) natuurlijke personen die het uiteindelijke eigendomsbelang of de uiteindelijke zeggenschap hebben als UBO aangemerkt.

Welke UBO-informatie moet worden geregistreerd?

De hierboven beschreven entiteiten zijn verplicht om de volgende informatie over al hun UBO’s in te dienen. Een deel van deze informatie wordt openbaar gemaakt in het Nederlandse handelsregister, terwijl alle andere informatie alleen toegankelijk is voor de Financial Intelligence Unit (FIU) en toezichthouders zoals de Nederlandse Financiële Toezichthouder (AFM).

Publiek toegankelijke UBO-informatie

In het register wordt bepaalde informatie openbaar gemaakt, namelijk:

 • de voor- en achternaam;
 • de geboortemaand en -jaar;
 • de nationaliteit;
 • het land van verblijf;
 • de aard en omvang van het economisch belang van de UBO (stemrecht of eigendomsbelang, variërend van: tot 25%; 25% tot 50%; 50% tot 75%; en 75% tot 100%);

Niet openbaar toegankelijke UBO-informatie

Sommige informatie wordt juist niet openbaar gemaakt, namelijk:

 • het burger service nummer (BSN) en buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • de geboortedatum (m.u.v. geboortemaand en -jaar);
 • het geboorteland en -plaats;
 • het adres;
 • het kopie identiteitsbewijs;
 • de documentatie waaruit (i) de conclusie dat de betrokkene in aanmerking komt als UBO; en (ii) de aard en de omvang van het gehouden economisch belang blijkt.

Opgemerkt wordt dat de toegang tot de publieke informatie wordt gecontroleerd. Om toegang te verkrijgen dient het grote publiek zich eerst te registeren. Daarnaast moet een vaste vergoeding worden betaald van €2,50. Verder zal de identiteit van de personen die toegang hebben tot het register worden geregistreerd door de Kamer van Koophandel. Zo zal het voor UBO’s zichtbaar zijn hoe vaak hun informatie is geraadpleegd.

Wanneer moet ik de UBO-informatie registreren?

Bestaande entiteiten moeten hun UBO’s voor eind maart 2022 bij de Kamer van Koophandel inschrijven.

Nieuw opgerichte entiteiten in Nederland dienen dit bij hun eerste inschrijving in het handelsregister te doen. De registratie van UBO-informatie is daarbij een voorwaarde voor het oprichtingsproces bij de Kamer van Koophandel.

Indien de UBO niet voor eind maart 2022 geregistreerd is, dan zal de Kamer van Koophandel dit aan het Bureau Economische Handhaving doorgeven. Het Bureau Economische Handhaving zal maatregelen treffen. Het niet of onjuist inschrijven van een UBO kan leiden tot bestuurs- of strafrechtelijke sancties. Het overtreden van de registratieplicht kan resulteren in een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete oplopend tot € 20.750. Daarnaast kan de minister een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Kortom, voldoende reden om aan de registratieplicht te voldoen!

UBO-check

Mocht u hulp nodig hebben bij de inschrijving of vragen hebben over bovenstaande informatie, aarzel dan niet om contact met Ondernemingsrecht team, via mail@blenheim.nl of +31 (0)20 52 10 100.