29 april 2015

Boete AFM verplichte vergunning krediet beniddeling

Categorie: Vergunning DNB

Als advocaat gespecialiseerd in boete door AFM bespreek ik een recente bestuurlijke boete van de AFM. De AFM heeft een boete opgelegd van EUR 96.000,- wegens het bemiddelen in krediet zonder te beschikken over een vergunning.

Voor bemiddeling in krediet was een vergunning van de AFM vereist op grond van artikel 2:80 Wft. Het eerste lid van artikel 2:80 Wft luidt:

1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning te bemiddelen.

Er is echter in het verleden nogal eens wat discussie geweest over de vraag wanneer er nu sprake is van bemiddelen en wanneer er alleen gegevens worden doorgestuurd.

Wanneer is er volgens AFM sprake van bemiddelen?

In deze zaak speelde de vraag of de activiteiten van de aanbieder wel kon worden aangemerkt als bemiddelen. De bemiddelaar deed meer dan alleen het doorsturen van NAW-gegevens, maar won ook andere gegevens in van consumenten. De AFM vond dat er dus sprake was van bemiddelen. Dit standpunt van de AFM komt ook naar voren in een publicatie over bemiddelen van september 2014.

Het College overweegt dat op grond van vaste jurisprudentie bij bemiddelen er sprake moet zijn van inhoudelijke betrokkenheid bij de totstandkoming van het financieel product. Het College overweegt dat de AFM het gelijk aan haar zijde heeft en dat er hier sprake was van activiteiten gericht op het tot stand brengen van overeenkomsten tussen aanbieders van hypothecair krediet en consumenten. Het ging hier niet alleen om het doorsturen van NAW-gegevens, maar ook van andere gegevens – waaronder de geboortedatum – die relevant zijn voor het afsluiten van de hypothecaire geldlening.

Bemiddelen volgens de Wft en AFM

Bemiddelingswerkzaamheden zijn namelijk onder andere:

‘alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen een klant en een aanbieder’.

Deze werkzaamheden vereisen een inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand brengen van een overeenkomst. Het enkel doorsturen van de contactgegevens van de klant naar een aanbieder, zonder andere relevante klantinformatie, is geen bemiddelen

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de rechtbank terecht tot het oordeel gekomen is dat hier sprake is van bemiddelen en dus dat de AFM de bevoegdheid had om een boete op te leggen.

Het besluit van de AFM houdt stand en het hoger beroep van de aanbieder faalt.

http://https//www.afm.nl/~/media/Files/fd/2014/publicatie-bemiddelen-sep2014.ashx