27 november 2020

Boete AP voor VoetbalTV van tafel: het hebben van een zuiver commercieel belang is niet zonder meer géén gerechtvaardigd belang

Categorie: Privacyrecht

Inbreuk op privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens was van mening dat VoetbalTV hiermee inbreuk maakte op de privacy van (veelal minderjarige) voetballers. Met de individuele voetballers werden namelijk geen afspraken gemaakt.

Voor het verwerken (in dit geval het verspreiden) van persoonsgegevens (hier: de opnames van de voetbalwedstrijden) is een wettelijke grondslag nodig. Deze grondslagen zijn te vinden in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De grondslag die VoetbalTV aanvoerde, namelijk dat zij een ‘gerechtvaardigd belang’ had, ging er bij de toezichthouder niet in.

Naar de mening van de AP kan een puur commercieel belang namelijk nooit een gerechtvaardigd belang zijn, dus legde zij een boete op van ruim EUR 500.000. VoetbalTV was het hier niet mee eens en zij voerde aan dat naast een commercieel belang, zij ook gerechtigd is de persoonsgegevens te verwerken omdat zij met het uitzenden en registreren van de voetbalwedstrijden een journalistieke en informatieve functie vervult. Dit verweer werd door de rechter afgewezen. Van een journalistiek doel (het vervullen van een nieuwswaarde) om de wedstrijden uit te zenden was geen sprake. Dit maakte dat de rechter moest beslissen over de vraag in hoeverre een zuiver commercieel belang een gerechtvaardigd belang kan vormen. De rechter komt tot de conclusie dat een zuiver commercieel belang niet per definitie géén gerechtvaardigd belang kan zijn. Bovendien is het op voorhand uitsluiten van een bepaald belang als gerechtvaardigd belang, in strijd met de Europese rechtspraak.

Zuiver economisch belang

De kern van de activiteiten van VoetbalTV bestaat uit de verwerking van persoonsgegevens en met die verwerking verdient VoetbalTV geld. VoetbalTV heeft daarmee een zuiver economisch belang bij het verwerken van persoonsgegevens. De AP heeft naar mening van de rechter haar boete besluit onvoldoende gemotiveerd en besloot: “Omdat verweerder de verwerking van persoonsgegevens niet volledig heeft onderzocht en gestopt is bij de vaststelling dat eiseres geen gerechtvaardigd belang heeft (volgens de AP is een commercieel belang immers nooit een gerechtvaardigd belang!), is het besluit voor het overige niet voldoende zorgvuldig genomen en is daarmee in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)”. Het is volgens de rechtbank aan de AP om verder onderzoek te doen naar alle belangen van VoetbalTV en deze af te wegen tegen de schending van de privacy van betrokkenen. Omdat dit niet gebeurd is kan de boeteoplegging niet in stand blijven.

De belangrijkste conclusie die uit deze uitspraak getrokken kan worden is dat niet kan worden aangenomen dat een zuiver commercieel belang nooit een gerechtvaardigd belang kan zijn.

Indien u vragen heeft over uw verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Thomas Kriense, specialist IE- en Privacy recht bij Blenheim.

Lees hier de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland.