11 februari 2016

Handhaving bedrijventerrein

Categorie: Handhaving

De (inspectie van de) toezichthouder controleert of bij de vergunning behorende voorschriften worden nageleefd. Als er overtredingen van de voorschriften van de vergunning worden vastgesteld, dan zorgt de inspecteur ervoor dat het bedrijf deze zo snel mogelijk ongedaan maakt. De inspectie bezoekt regelmatig een bedrijventerrein om te controleren op overtreding vaneen vergunning of overtreding van regelgeving en wetten. Zo zijn er controles op illegale hennepkwekerijen, illegale werknemers, mensenhandel, strijdig gebruik, verleende vergunningen en ontheffingen, milieuregels, uitkeringsfraude, onrechtmatige bewoning, overtreding of fraude op belastingwetgeving, illegaal aftappen elektra en gas en strafrechtelijke overtredingen. Daarnaast controleert de gemeente regelmatig op kamerverhuur, horeca, smartshops en belwinkels. U kunt Een advocaat bestuursrecht advies vragen over de rechtmatigheid van het optreden van de gemeente en inspectie bij handhaving. Zie ook: handhaving inspectie SZW.

Methoden bij handhaving bedrijf

De toezichthouders kunnen verschillende methodes inzetten om de controle zo effectief mogelijk te maken:

  • Onaangekondigde controle. Zonder een afspraak met vertegenwoordigers van een locatie of een bedrijf, wordt een bezoek gebracht om de werkzaamheden en activiteiten te controleren. Voorbeelden: controles op het afmeren van vaartuigen en bij bedrijven.
  • Aangekondigde controle. Met een vertegenwoordiger van de locatie of het bedrijf, wordt een bezoek gebracht om de werkzaamheden en activiteiten te controleren. Voorbeelden: controles op een insteekhaven bij een particulier in de achtertuin en bij bedrijven.
  • Administratief toezicht. Een (on)aangekondigde controle om de (afvalstoffen-) administratie van een locatie of een bedrijf te controleren.

Sanctie overtreding bedrijf bedrijventerrein

Handhavend optreden tegen overtredingen van bestemmingsplannen kan niet alleen plaatsvinden via publiekrechtelijke, maar ook via de strafrechtelijke weg. In de regels is daartoe de zogenaamde strafbepaling opgenomen, waarin overtredingen van de regels worden aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, aanhef en lid 2 van de Wet op de Economische Delicten. De bijbehorende strafmaat is hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie (maximaal € 11.250). Bij ernstige overtredingen zal handhaving ook via de strafrechtelijke weg plaatsvinden. Zodra sprake is van een strafrechtelijke verdenking heeft de verdachte een zwijgrecht. De opsporingsambtenaren van de gemeente of politie zullen in die gevallen proces-verbaal van de overtreding maken. Het (reguliere) bestuursrechtelijke traject zal gelijktijdig worden ingezet.
Lees ook: Handhaving en aansprakelijkheid gemeente