3 februari 2011

Boete illegale werknemer; parochie in de fout.

Categorie: Bestuursrecht

WAV-boete illegale werknemer

De Raad van State heeft op 2 februari 2011 de opgelegde boete van EUR 8.000 bekrachtigd. De uitspraak van de rechtbank Groningen waarbij de boete wer gehalveerd werd vernietigd.

Bij besluit van 27 mei 2009 heeft de minister Parochie Willibrordus, gevestigd te Kloosterburen, een boete opgelegd van E 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (WaV). Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wav is het een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De Raad van State oordeelt:

2.4.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 12 maart 2008 in zaak nr. 200704906/1), wordt in situaties waarin sprake is van het volledig ontbreken van verwijtbaarheid van boeteoplegging afgezien. Hiertoe dient de werkgever aannemelijk te maken dat hij al hetgeen redelijkerwijs mogelijk was heeft gedaan om de overtreding te voorkomen. Een verminderde mate van verwijtbaarheid kan aanleiding geven de opgelegde boete te matigen.

Reeds uit hetgeen hiervoor onder 2.4.2 is overwogen volgt dat, anders dan de parochie betoogt, geen sprake is van verminderde verwijtbaarheid. De verwijzing van de parochie naar haar financiële draagkracht, alsmede haar betoog dat met de werkzaamheden economisch gewin is beoogd noch behaald, vormt, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, evenmin grond voor matiging. Opgelegde boete EUR 8.000 blijft instand.
Raad van State, 02-02-2011, nr 201006149/1/V6